Hoffech chi gael profiad o hyfforddi neu hyd yn oed gael cymwysterau uwch mewn hyfforddi?

Os felly mae nifer o gyrsiau ar gael ichi!

Mae Ceredigion Actif yn gweithio gyda gwahanol gyrff llywodraethol Chwaraeon a Sports Coach UK drwy drefnu a rhedeg cyrsiau addysg i goetsys chwaraeon. Mae amrywiaeth anferthol o gyrsiau i dewis rhyngddynt, p'un a ydych yn hyfforddwr eisoes neu'n dechrau o'r dechrau, mae cyrsiau cyflwyno i'w cael, yn ogystal â chyrsiau datblygiad proffesiynol.

Cwrs Cymorth Cyntaf

Chwaraewch ran allweddol wrth gefnogi’r gwasanaethau brys wrth ymateb i ddigwyddiadau yn eich clwb neu’ch cymuned chi. Bydd ein cyrsiau Cymorth Cyntaf yn rhoi’r hyder a’r wybodaeth ichi fedru rhoi triniaeth sylfaenol i bobl yn y fan a’r lle.

Mae’r cyrsiau yn 3 awr ac yn berffaith i glybiau, gwirfoddolwyr a rhieni.

Dyddiad Amser Lleoliad Cyswllt Pris
21/02/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod
09/05/2018 18.30 - 21.30 Cardigan steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod
20/06/2018 18.30 - 21.30 Aberaeron steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod
12/09/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod
17/10/2018 18.30 - 21.30 Lampeter steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod
21/11/2018 18.30 - 21.30 Aberaeron steven.jones@ceredigion.gov.uk £15 i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£30 i´r rhai sydd ddim yn aelod

Cwrs Diogelu ac Amddiffyn Plant

Mae pob plentyn yn haeddu mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon. Nod y gweithdy Diogelu ac Amddiffyn Plant yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelu ac amddiffyn plant, gan helpu hyfforddwyr i adnabod arwyddion o gam-drin ac arfer gwael, ac ymdrin yn sensitif ac yn effeithiol ag unrhyw sefyllfaoedd sy’n codi. Mae hefyd yn bwrw golwg ar arferion hyfforddi, er mwyn sicrhau fod plant yn cael profiad cadarnhaol, gwerth chweil wrth gymryd rhan mewn chwaraeon.

Dyddiad Amser Lleoliad Cyswllt Pris
12/03/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod
14/05/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod
18/06/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod
10/09/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod
15/10/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod
12/11/2018 18.30 - 21.30 Aberystwyth steven.jones@ceredigion.gov.uk Am ddim i aelodau Cyngor Chwaraeon Ceredigion
£40 i´r rhai sydd ddim yn aelod

Hyfforddiant Cynhwysiant o ran Anabledd (UK DIT)

Wedi’i anelu at bobl sy’n hyfforddi, yn gwirfoddoli neu’n arwain mewn rhyw gamp neu weithgaredd corfforol, ac sydd eisiau dysgu mwy am y theori y tu ôl i ddarparu sesiynau cynhwysol. Ar y cwrs 6 awr byddwch yn treulio amser yn y neuadd chwaraeon wrth ddysgu dulliau ymarferol o ddefnyddio’r Sbectrwm Cynhwysiant a’r egwyddorion STEP (Gofod, Tasg, Cyfarpar a Phobl) wrth ddarparu amrywiaeth o chwaraeon a gemau.

Beth fyddaf yn ei wneud yn y gweithdy?

  • Ymchwilio i wybodaeth a gweithgareddau a fydd yn eich annog i ganolbwyntio ar allu pobl yn hytrach na’u hanableddau
  • Canfod ffyrdd o sicrhau arfer gorau a dylanwadu ar arfer da
  • Ystyried yr hyn a ellir ei wneud i annog pobl anabl i gymryd rhan mewn mwy o chwaraeon i’r anabl a chael gwell hwyl arni
  • Canfod ffyrdd o gynllunio gweithgareddau a’u haddasu er mwyn cynnwys mwy o bobl anabl mewn chwaraeon
  • Canolbwyntio ar yr hyn mae pobl anabl YN GALLU ei wneud mewn chwaraeon, yn hytrach na’r hyn na allant ei wneud
  • Cyngor ar ble i gael rhagor o wybodaeth
Dyddiad Amser Lleoliad Cyswllt Pris
20/12/2018 09.30 - 12.30 Canolfan Hamdden Llambed gemma.cutter@ceredigion.gov.uk Am Ddim i Clybiau Chwaraeon Ceredigion
27/03/2019 18.00 - 21.00 Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth gemma.cutter@ceredigion.gov.uk Am Ddim i Clybiau Chwaraeon Ceredigion

Os hoffwch chi siarad efo aelod o’r tîm ynghyn a chymwysterau ar gyfer hyfforddwyr plîs cysylltwch â ceredigionactif@ceredigion.gov.uk