Croeso i dudalen newyddion Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion diweddaraf o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Hoci yng Ngheredigion Adroddiad gan Julie McAdam, Asiant Hoci - 22/06/2015

Eleni bu ysgolion o bob cwr o Geredigion yn cymryd rhan yn y Gwyliau Hoci ‘4689’. Cafodd y plant gyfle i roi eu sgiliau hoci ar waith a chwarae ambell i gêm yn erbyn ei gilydd. I ddechrau, cynhaliwyd gŵyl ymhob clwstwr o bentrefi, ac yna gwahoddwyd timau o bob clwstwr i gymryd rhan yn y rownd derfynol yn Llambed ddydd Mercher 20 Mai 2015.

Yr ysgolion aeth drwodd i’r rownd derfynol oedd: Ysgolion Cynradd Llandysul, Llanwnnen, Tal-y-bont, Ciliau Parc a Llanwenog. Ysgol Llanwnnen fu drechaf ar y diwrnod, ac ni lwyddodd neb i’w curo, felly aethant drwodd gyda sgôr perffaith. Daeth Ysgol Tal-y-bont yn ail da iddynt.

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus dros ben, ac roedd y plant i gyd yn chwarae hoci o’r radd flaenaf. Mae hoci wedi cael hwb go iawn yng Ngheredigion yn ddiweddar, ac mae llawer o blant yn mynychu’r clybiau ar ôl ysgol yn Synod Inn, Llambed, Tregaron ac Aberystwyth. Bu Llysgenhadon Ifanc Hoci Cymru, Lleucu Aeron, Chloe Campbell ac Aimee Campbell, yn helpu wrth gynnal y gwyliau.

Rownd Derfynol "Y Gorllewin yw’r Gorau" yng Nghaerfyrddin.

Aeth Ysgol Llanwnnen ac Ysgol Tal-y-bont ymlaen i gynrychioli Ceredigion yn rownd derfynol y rhanbarth – ‘Y Gorllewin yw’r Gorau’ a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin ddydd Mawrth 8 Mehefin, 2015

Roedd timau o Abertawe, Caerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion yn chwarae yn y rownd derfynol. Aeth y plant o nerth i nerth o un gêm i’r llall, a chawsant ddiwrnod bendigedig. Chwaraeodd Llanwnnen yn dda iawn, gan ddod ar frig eu grŵp a mynd ymlaen i gystadlu yn erbyn Ysgol Llanymddyfri yn y rownd gyn-derfynol. Enillon nhw 1-0 i fynd drwodd i’r rownd derfynol yn erbyn Ysgol Oakleigh House, Abertawe.

Gyda’r gêm yn ddi-sgôr ar y chwiban olaf, bu’n rhaid chwarae amser ychwanegol, a hyd yn oed wedi hynny roedd y sgôr yn dal yn gyfartal. Felly, dyfarnwyd Llanwnnen a Oakleigh House yn gydradd enillwyr. Roedd hyn yn ganlyniad ardderchog i Lanwnnen, ac mae’n rhyfeddol fod ysgol mor fach wedi medru chwarae hoci o’r fath safon gydol y dydd. Llongyfarchiadau i bawb.

ibz
ibz