Croeso i dudalen Newyddion Archif Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion hen o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Llysgenhadon Ifanc yn cael blas ar Bêl-droed Proffesiynol! - 18/03/2016

Mae cynllun cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc yn gweithredu mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Ceredigion. Llysgenhadon Efydd sydd yn yr ysgolion cynradd a Llysgenhadon Arian ac Aur yn yr ysgolion uwchradd. Fe’u detholir ar sail eu gallu mewn chwaraeon, ac yn bwysicach fyth, am eu hymroddiad a’u gallu arbennig i fod yn arweinwyr a rhoi ysbrydoliaeth i bobl ifanc eraill. Maent yn hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a rhaglenni chwaraeon, ac yn annog pobl i fod mor egnîol â phosib.

Yn ddiweddar cafodd dau Lysgennad Aur o Geredigion gyfle gwych i fynd am bythefnos o brofiad gwaith gyda Chlwb Pêl-droed Torino. Aeth Jac Horwood a Lowri Walker, ill dau’n ddisgyblion chweched dosbarth yn Ysgol Penglais, allan i ddinas Torino yn yr Eidal a buont yn bwrw golwg ar sesiynau hyfforddiant yn yr academi a’r modd y mae’r clwb yn gweithredu o ddydd i ddydd, a mynd i ymweld ag amgueddfeydd pêl-droed yn y ddinas. Fe dreulion nhw fore mewn ysgol gynradd leol gan siarad â’r disgyblion am fywyd yr ysgol yng Nghymru. Un o’r uchafbwyntiau oedd cael mynd ar daith o amgylch stadiwm Clwb Pêl-droed Juventus a gwylio gêm Serie A yn fyw – Torino yn erbyn Lazio. Roedd yn brofiad gwerth chweil, yn enwedig i Lowri, sy’n aelod o glwb Aston Villa ac wedi cael lle ar ysgoloriaeth bêl-droed yn America’r flwyddyn nesaf. Fe wnaeth hi elwa’n fawr ar gael golwg mor agos ar glwb pêl-droed proffesiynol. Mae Jac hefyd am ddilyn gyrfa mewn chwaraeon, ac mae’n bwriadu dechrau cwrs gradd mewn Chwaraeon ym mis Medi a bod yn athro Addysg Gorfforol, ac felly cafodd yntau fudd o weld y sesiynau hyfforddiant a threulio amser yn yr ysgol leol.

Meddai Lowri "Roedd yn brofiad anhygoel, ac fe fyddwn i’n ei wneud e eto yn bendant. Fe wnes i ddysgu cymaint, a chwrdd â phobl o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd, sydd bellach wedi dod yn ffrindiau annwyl imi."

Dywedodd Jac, "Rwy’n falch mod i wedi gwneud y profiad gwaith, ac yn hapus o gael y cyfle i roi cynnig ar bethau newydd a rhoi her imi’n hun mewn lle newydd. Roedd e’n drip mor dda, ac rwy’n ddiolchgar i Catrin Jones a Vi-ability am y cyfle i fod yn Llysgennad Ifanc."

Meddai Catrin Jones, Swyddog 5x60, "Mae Lowri a Jac wedi bod yn Llysgenhadon Ifanc ers dwy flynedd bellach, ac wedi helpu i gynnal clybiau chwaraeon yn yr ysgol, clybiau 5x60, wedi rhoi hyfforddiant mewn gwyliau chwaraeon ysgolion cynradd, ac wedi helpu i fentora arweinwyr ifanc a llysgenhadon eraill. Maent yn gosod esiampl fendigedig i ddisgyblion iau, ac roedd y cyfnod hwn o brofiad gwaith yn dangos pa fath o gyfleoedd sydd ar gael os ydych chi’n gweithio’n galed ac yn dangos ymroddiad fel Llysgennad Ifanc."

Jac and Lowri at Juventus FC
Jac and Lowri at Torino FC game

Us Girls Prosiect Ysgol Penglais - 22/02/2016

Fe wnaeth Ysgol Penglais sefydlu prosiect Us Girls eleni, gyda'r nod o annog mwy o ferched yn yr ysgol i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol. Y cam cyntaf oedd ffurfio panel, yn cynnwys merched o flynyddoedd 8 - 13. Cawsant ymweliad gan fentor Sky Sports, Tom Haffield i'w helpu eu hysbrydoli i drefnu a gwthio'r prosiect yn ei flaen. Y dasg gyntaf oedd gwneud arolwg o bob merch yn yr ysgol i gael gwybod beth maent am ei wneud, gyda'r nod o gynnal wythnos lansio i hyrwyddo amserlen o ddosbarthiadau ffitrwydd yn Ionawr 2016.

Ar ddysgu'r canlyniadau'r arolwg, aeth y panel ati i ddod o hyd i'r hyfforddwyr i redeg dosbarthiadau ag archebu cyfleusterau i ddal y dosbarthiadau. Ffurfiwyd aelodau'r panel is-grwpiau i rannu'r cyfrifoldebau ar gyfer yr wythnos lansio, gyda Hyrwyddo, Cyhoeddi a Chyflenwi'r prif feysydd gwaith i gwblhau. Fe wnaeth y merched creu a dosbarthu amserlenni, siarad mewn gwasanaethau, dylunio posteri a'u hargraffu i dynnu sylw at y digwyddiad a chyflwyno cystadlaethau i roi bagiau Us Girls i ffwrdd i adeiladu cyffro ymysg merched yn yr ysgol.

Y 4 dosbarth a drefnir ar gyfer tymor y Gwanwyn oedd rygbi merched, Zumba, dosbarth troelli disgo a Pêl-fainc. Rhedodd pob dosbarth sesiwn blasu yn ystod yr wythnos lansiad, ac roedd hyfforddwyr yn gwisgo crysau-t Us Girls i hybu'r prosiect ymhellach. Ar ddiwedd wythnos lansio brysur iawn, roedd 112 o ferched wedi cymryd rhan yn y dosbarthiadau a thros 400 o amserlenni wedi eu dosbarthu.

Y nod yn awr yw cynnal dosbarthiadau wythnosol ac ychwanegu mwy at yr amserlen fel y mae’r flwyddyn yn mynd yn ei blaen, gyda Ultimate Frisbee a Pêl-foli nesaf ar y rhestr ar gyfer tymor yr Haf!

Us Girls, Penglais
Us Girls, Penglais

Bwletinau Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion - 22/02/2016

Eisiau gwybod pa weithgareddau sydd ymlaen i bobl ifanc yn ysgolion Uwchradd Ceredigion?

Dyma’r newyddion diweddaraf o’r Tîm Pobl Ifanc Egnïol Gogledd, Canolbarth a De Ceredigion.

Diwrnod Mynediad i Bawb! - 11/02/2016

Ni'n edrych ymlaen at y digwyddiad yma ar Diwrnod Mynediad i Bawb! 12fed Mawrth 2016

Gwobr i’r hyfforddwr lleol Lee Coulson am "Drawsnewid Bywydau yng Ngheredigion" - 09/02/2016

Enillodd Prif Hyfforddwr Clwb Pêl-fasged Aberystwyth, Lee Coulson, wobr Trawsnewid Bywydau Trenau Arriva Cymru yng Ngwobrau Chwaraeon Anabledd Cymru 2016. Yn y seremoni a gynhaliwyd yng Nghwesty’r Vale, Caerdydd daeth Lee i’r brig yn wyneb cystadleuaeth deilwng oddi wrth John Wilson ac Ieuan Coombes wrth ennill y wobr am ei gyfraniad at bêl-fasged cadair olwyn yng Ngheredigion.

Gyda’i ymroddiad a’i waith caled am dros ugain mlynedd mae’r hyfforddwr pêl-fasged o Aberystwyth wedi cael effaith sylweddol ar fywydau pobl anabl. Ers i Lee lwyddo i sefydlu’r garfan Pêl-fasged Cadair Olwyn o fewn Clwb Pêl-fasged Aberystwyth mae yno dri thîm oedolion cymysg, ac mae hefyd wedi helpu i gyflwyno sesiynau IZB mewn ysgolion yng Ngheredigion, a chyflwyno Pêl-fasged Cadair Olwyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae Lee hefyd yn hyfforddi tîm Pêl-fasged Cadair Olwyn dan 15 Cymru, ac yn gyfrifol am sefydlu’r Ganolfan Berfformiad Rhanbarthol gyntaf erioed i chwaraewyr pêl-fasged cadair olwyn dan 15 yng Nghymru. Lee sy’n rhedeg y ganolfan ei hun gyda thîm o wirfoddolwyr. Mae Lee o blaid cynnwys pawb mewn chwaraeon, ac mae’n croesawu cymaint â phosib i’w sesiynau, beth bynnag eu hoed a’u hanabledd.

Yn ôl Conrad Thackray, chwaraewr Pêl-fasged Cadair Olwyn sy’n un ar bymtheg oed, "Diolch i Lee, pêl-fasged yw popeth imi; mae wedi fy ngwneud i’n gryfach, yn fwy ffit ac yn fwy galluog. Rydw i fel arfer yn gyndyn o adael pobl i mewn, ond rwy’n gadael i Lee drawsnewid fy mywyd drwy bêl-fasged. Heblaw amdano fe, fyddwn i byth wedi cael cyfle i roi cynnig arni, hyd yn oed."

Roedd Lee Coulson yn llawn balchder wrth siarad ar ôl derbyn ei wobr: "Mae’n fraint enfawr i ennill y wobr hon. Mae’n hyfryd cael cydnabyddiaeth i’r gamp, ac am yr holl waith yr ydym wedi’i wneud yng Ngheredigion i hybu Pêl-fasged Cadair Olwyn. Rwy’n dweud bob amser y dylai pawb roi cynnig arni, gan fod modd addasu unrhyw gamp er mwyn cynnwys pawb, a dyna beth dwi wastad wedi trio’i wneud."

Meddai Gemma Cutter, swyddog datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru, "Pan gefais i’r cyfle i enwebu rhywun am y wobr yma, meddyliais i am Lee yn syth. Mae’n ymroddgar ac yn llawn brwdfrydedd am bawb, beth bynnag eu gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon, ac ugain mlynedd ar ôl iddo gychwyn arni mae’n dal i drawsnewid bywydau pobl."

Gwrandewch ar y cyfweliad llawn â Lee Coulson: yma

Gwyliwch ffilm amdano yma

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gemma Cutter ar 01970 633659 neu gemma.cutter@ceredigion.gov.uk

Sky Sports: Living for Sport - Ysgol Gyfun Aberaeron - 09/02/2016

Roedd yr wythnos olaf o’r tymor yn un cyffrous yn Ysgol Gyfun Aberaeron efo ymweliad wrth ein mentor ‘Sky Sports: Living For Sport’, Tom Haffield, nofiwr sydd wedi cystadlu yn y Gemau Olympaidd a’r Gymanwlad.

Mi oedd Tom yn ymweld â’r ysgol i gwrdd â’r criw o ddisgyblion sydd yn cymryd rhan yn y fenter "Living for Sport" eleni ac i redeg sesiwn hyfforddi ym Mhwll Nofio Aberaeron i grŵp o ddisgyblion sydd yn nofio i glybiau lleol.

Yn ystod y sesiwn cyntaf, mi gyflwynodd Tom ei hun i’r grŵp sy’n gwneud y prosiect eleni a siaradodd am sut wnaeth e ddod i fod yn nofiwr proffesiynol. Yn ogystal â hyn wnaeth Tom cheisio dod i nabod y disgyblion yn well drwy arwain gemau hwyl lle oedd y disgyblion yn defnyddio sgiliau cyfathrebu a datrys problemau. Ar ddiwedd y sesiwn mi gyflwynodd Tom i’r disgyblion eu crysau-t ar gyfer y prosiect, sef prosiect i wella ar eu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol yn ogystal ag adeiladu ar eu hyder trwy chwaraeon.

Mi oedd y sesiwn nesaf yn y pwll efo grŵp o ddisgyblion sy’n hoff iawn o nofio ac yn nofio i glybiau lleol. Sesiwn ymarferol oedd hon efo Tom yn neidio i mewn i’r pwll i ddangos gwahanol ddrylliau nofio i’r disgyblion, sgiliau newydd a mwy am dechneg y gamp. Ar ddiwedd y sesiwn mi gafodd y disgyblion y cyfle i ofyn cwestiynau i Tom am eu gyrfa yn nofio a beth mae’n gobeithio neud yn y dyfodol.

Mi oedd y canlynol efo Nia Jones, Swyddog 5x60 yr ysgol, i ddweud: "Roedd cael Tom yma heddiw yn wych, mi oedd y disgyblion wedi gwirioneddol fwynhau’r sesiynau ac oedd yn bleser gweld Tom yn cyflwyno’r grŵp efo’u crysau-t. Mae rhaid i mi ddiolch i Bwll Nofio Aberaeron am gynnal y sesiwn rhwng dosbarthiadau eraill. Roedd e’n ddiwrnod ysbrydoledig iawn ac yn un lle oedd y disgyblion wedi elwa’n bendant. Mi fydd Tom yn dychwelyd i’r ysgol yn y misoedd nesaf ac mae pawb yn edrych ymlaen yn fawr iawn."

Ymweliad Tom Haffield, nofiwr yn y Gemau Olympaidd & Gymanwlad, i Ysgol Uwchradd Aberteifi - 09/02/2016

Ar ddydd Llun 18fed Ionawr daeth Tom Haffield, mentor o’r cynllun ‘Sky Sports: Living for Sport’, i’r ysgol i weithio gyda grwpiau o ddisgyblion fel rhan o’n prosiect ‘Us-Girls’. Nofiwr yw Tom Haffield ac mae e wedi cystadlu yng Ngemau Olympaidd Beijing a Gemau’r Gymanwlad yn Delhi a Glasgow. Pwrpas y prosiect eleni yw i’r merched hynny sydd wedi eu dewis i fod yn rhan o’r panel ‘Us-Girls’ i ddefnyddio eu perthynas nhw efo chwaraeon i ysbrydoli mwy o ferched, sydd ddim fel arfer yn cymryd rhan, i drio chwaraeon / gweithgaredd newydd. Mi fydd y panel yn gobeithio gwneud hyn drwy drefnu sesiynau blasu i holl ferched yr ysgol, efo gwahanol fathau o chwaraeon / gweithgareddau, gan obeithio eu bod nhw’n darganfod gweithgaredd maent yn mwynhau ac eisiau parhau i’w wneud.

Roedd Tom yn ymweld â’r ysgol i weithio efo gwahanol ddisgyblion ac i rannu ei stori am gystadlu yng Ngemau’r Olympaidd a’r Gymanwlad. Yn ystod y bore cyfarfu Tom â’r panel ‘Us-Girls’ i siarad am y prosiect a sut oeddynt yn gobeithio annog mwy o ferched i gymryd rhan mewn chwaraeon. Nesaf i gael sesiwn efo Tom oedd grŵp o ddisgyblion blwyddyn 7 ac i orffen y bore mi siaradodd Tom efo grŵp o’r 6ed dosbarth am ei yrfa yn chwaraeon a’r pethau pwysig oedd angen arno fe i gyrraedd y brig yn y maes nofio.

Roedd gan Nia Jones, Swyddog 5x60 yr ysgol, hyn i ddweud: "Roedd yn fraint fawr i gael Tom yn yr ysgol heddiw i weithio efo gwahanol ddisgyblion, i’w hysbrydoli wrth rannu ei brofiadau am gystadlu yng Ngemau’r Olympaidd a gwahanol gyfnodau yn ystod ei yrfa fel nofiwr proffesiynol. Mae’r disgyblion yn edrych ymlaen at groesawi Tom nôl i’r ysgol er mwyn iddo weld sut mae’r panel ‘Us-Girls’ yn dod ymlaen yn trio cael mwy o ferched yn fwy prysur ym myd chwaraeon."

Nofio am ddim i’r Lluoedd Arfog ym Mhyllau Nofio Ceredigion - 19/01/2016

Mae aelodau a chyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog yn cael nofio am ddim ym mhyllau nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Bydd y Cyngor yn galluogi cyn-filwyr a milwyr ar eu seibiant i nofio am ddim yn ystod y sesiynau cyhoeddus yn y pyllau nofio lleol. Ariennir hyn gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

I gael mynd i’r pwll am ddim bydd yn rhaid dangos Cerdyn Buddion y Weinyddiaeth Amddiffyn, ac yn anffodus ni fydd modd i ŵyr, gwragedd nac aelodau o’r teulu fanteisio ar y cynnig.

Cynigir y sesiynau am ddim ym mhyllau nofio Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul, Tregaron, Aberaeron a Phlascrug, Aberystwyth.

Y 'Starlings', Aberystwyth - 11/01/2016

Y 'Starlings' yn Aberystwyth yw’r clwb diweddaraf yng Ngheredigion i sicrhau achrediad insport gan Chwaraeon Anabledd Cymru.

Clwb ymarfer corff a chymdeithasu yw’r 'Starlings', i bobl sydd wedi bod cymryd rhan yn y Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn Aberystwyth a’r cyffiniau. Dyma’r grŵp cyntaf o’i fath, a’r clwb cyntaf i roi cefnogaeth i bobl sydd wedi cymryd rhan yn y cynllun i ddal ati, a chael hwyl wrth gymdeithasu ar yr un pryd.

Meddai Helen Pearce, ‘Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi ennill yr achrediad ar ran y Clwb. Mae gennym aelodau o bob oed gyda gwahanol fathau o anableddau a phroblemau iechyd, ac felly mae’n bwysig dros ben ein bod ni’n trefnu gweithgareddau sy’n addas i bob un ohonynt. Mae croeso i bawb, dyna yw natur y clwb. Roedd hi’n fuddiol mynd drwy’r drefn o geisio am y wobr, gan y bu hynny’n gyfle inni roi cynlluniau ar waith i sicrhau fod y clwb yn parhau, ac ar ôl ennill y Rhuban rydyn ni eisoes yn gweithio at y cam nesaf, sef y wobr Efydd’.

Mae’r achrediad insport yn helpu clybiau i sefydlu’r holl bolisïau, gweithdrefnau a chysylltiadau sy’n angenrheidiol er mwyn bod yn glwb cynhwysol sy’n cefnogi’r aelodau ac yn diogelu eu hiechyd a’u lles.

Meddai Gemma Cutter, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru, ‘Mae’n bleser mawr imi gyflwyno’r rhuban insport i’r Drudwyon. Dyma’r clwb cyntaf o’i fath yng Nghymru, ac maen nhw’n frwd iawn dros wneud yn siŵr y gall pobl o bob gallu gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol’.

Enghraifft arbennig o weithgaredd chwaraeon cynhwysol yng Ngheredigion! - 10/12/2015

Da iawn i ysgolion Uwchradd Aberteifi, Aberaeron a Llambed am gymryd rhan mewn twrnament Inclusive Zone Basketball (IZB) ar y 9fed Rhagfyr. Dyma’r twrnament gyntaf o’r fath yng Ngheredigion ac yng Nghymru! Mae IZB yn fersiwn o Bêl Fasged sydd wedi cael ei addasu i fod yn gynhwysol ar gyfer pobl sydd gydag anabledd neu heb i gymryd rhan mewn gem ar yr un pryd. Mae IZB yn arddangos enghraifft berffaith o beth i’w ystyr y gair cynhwysol.

Os oes gennych ddiddordeb i glywed mwy plîs cysylltwch efo Ceredigion Actif am fwy o fanylion.

Bwletinau Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion - 04/12/2015

Dyma'r bwletinau diweddaraf Pobl Ifanc Egnïol yng Ngheredigion - Llawer yn mynd ymlaen!

'Live Your Goals!' - 30/11/2015

Cafodd pêl-droed merched yng Ngheredigion hwb yn ddiweddar pan fu dros 400 o ferched yn cymryd rhan mewn sawl gŵyl ‘Live Your Goals’ wedi’u noddi gan FIFA.

mwy ...

Steve Davies - Enillydd Gwobr Cymdeithas Bêl-droed Cymru - 11/11/2015

Fe gefais i’r alwad dros ginio pan oeddwn i’n cynnal sesiwn pêl-droed yn Llambed, i roi gwybod mod i wedi ennill gwobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymunedol Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

mwy ...

Lleucu Ifans - Llysgennad Ifanc Hoci y Flwyddyn 2015 - 26/10/2015

Llongyfarchiadau i Lleucu Ifans, Clwb Hoci Llanybydder sydd wedi ennill gwobr Llysgennad Ifanc y flwyddyn 2015 gan Hoci Cymru.

Mae Lleucu wedi cael yr anrhydedd o ennill y wobr hon am yr holl waith caled mae hi'n gwneud yn cefnogi Hoci yng Ngheredigion. Mae Lleucu yn rhoi amser eu hun i helpu gyda'i chlwb yn Llanybydder, Hoci Cymru, yn yr ysgol a hefyd gyda'r Urdd.

Wyt ti'n haeddu'r wobr yma Lleucu - Llongyfarchiadau!

Sut gall ymarfer corff newid popeth - Stori wir gan rywun sydd wedi llwyddo!! - 14/10/2015

Hoffwn ddatgan mor ddiolchgar ydw i am y cymorth a gefais wrth gymryd rhan yng nghynllun Ceredigion Actif.

mwy ...

Cerddedigion 2015 - 24/09/2015

Ar nos Wener 18fed Medi 2015 cynhaliwyd taith gerdded ‘Cerddedigion’ dan ofal Canolfan Hamdden Llambed. Taith gerdded o 23milltir oedd y sialens a hynny yn cychwyn o Ganolfan Hamdden Llambed, trwy Gwmann, Cellan, Llanfair Clydogau a Llanddewi Brefi cyn cyrraedd Canolfan Hamdden Tregaron.

mwy ...

Cynllun Atgyfeirio Cleifion - Tregaron - 16/09/2015

Mae grŵp newydd wedi cael ei sefydlu yn Nhregaron.

mwy ...

Clwb Sgïo yn Llangrannog i bobl ifanc anabl - 08/09/2015

Roeddech chi’n gwybod bod yna clwb Sgïo yn Llangrannog sydd yn darparu cyfle ffantastig i sgïo unwaith y mis i bobl ifanc ag anableddau a hefyd i chwiorydd a brodyr?

Bydd y sesiwn nesaf yn cael ei chynnal ar ddydd Sul 27ain Medi, 1.30-3yp am y pris rhad o £5 y sgïwr.

Am fwy o wybodaeth ac i gadarnhau eich bod yn dod plîs cysylltwch efo Alex Elsaesser ar 01239 811140 / 07817077075 neu alex@cerebra.org.uk

Llysgenhadon Ifanc Efydd Llwyn yr Eos yn trefnu Gweithgareddau Wythnos Chwaraeon - 13/07/2015

Roedd pob un o'r 200 o ddisgyblion yn Ysgol Llwyn yr Eos yn Aberystwyth yn brysur yn wneud chwaraeon wythnos ddiwethaf gan ddiolch i'w Llysgenhadon Ifanc Efydd.

mwy ...

Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2015 - 09/07/2015

Dyma luniau o’r diwrnod gwobrwyo cawsom yng Nghastell Aberteifi wythnos diwethaf.

mwy ...

Noson Ddathlu Llysgenhadon Ifanc Efydd yn Ysgol T Llew Jones - 31/06/2015

Cyflwynwyd Llysgenhadon Ifanc Efydd o ysgolion Aberteifi a Llandysul eu Tystysgrifau Arweinwyr Chwaraeon gan athletwr Olympaidd naid driphlyg, Vernon Samuels ar ddydd Mawrth 29ain Mehefin. Gaeth Llysgenhadon Ifanc Efydd eu hyfforddi i redeg clybiau amser cinio yn eu hysgolion ac maen nhw wedi bod yn brysur drwy gydol y flwyddyn yn hybu gweithgarwch corfforol a chael mwy o blant i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Mynychodd Vernon Samuels gan ei fod yn Fentor Athletwyr i'r rhaglen 'Sky Sports Liviving for Sport' sy'n gysylltiedig eleni i'r rhaglen Llysgenhadon Ifanc

Tri athletwr ifanc anabl o Geredigion yn cystadlu dros Gymru ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Athletau Ieuenctid Typhoo 30/06/2015

Enillodd tîm Cymru fedalau a gwobrau lu ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Athletau Ieuenctid Typhoo. Bu mwy na 240 o athletwyr ifanc anabl gorau’r wlad yn cymryd rhan yn y bencampwriaeth yn Coventry dros y penwythnos (27 a 28 Mehefin).

mwy ...

Hoci yng Ngheredigion Adroddiad gan Julie McAdam, Asiant Hoci - 22/06/2015

Eleni bu ysgolion o bob cwr o Geredigion yn cymryd rhan yn y Gwyliau Hoci ‘4689’. Cafodd y plant gyfle i roi eu sgiliau hoci ar waith a chwarae ambell i gêm yn erbyn ei gilydd. I ddechrau, cynhaliwyd gŵyl ymhob clwstwr o bentrefi, ac yna gwahoddwyd timau o bob clwstwr i gymryd rhan yn y rownd derfynol yn Llambed ddydd Mercher 20 Mai 2015.

mwy ...

Pêl-fasged ar Gerdded yn Aberystwyth - 22/06/2015

Bu grŵp o oedolion o aberystwyth a’r cyffiniau’n ymddangos ar heno ar s4c nos fercher 17 mehefin am 7pm. roedd y rhaglen (sy’n dal ar gael ar clic) yn bwrw golwg ar weithgaredd newydd sy’n datblygu yn aberystwyth, pêl-fasged ar gerdded, lle mae pobl o bob oed yn medru cymryd rhan, beth bynnag yw eu gallu. mae’r math newydd hwn o bêl-fasged yn agor cil y drws i’r rhai hynny oedd yn arfer cymryd rhan mewn chwaraeon cystadleuol, a phobl sydd newydd ailddechrau gwneud ymarfer corff neu’n meddwl gwneud.

Y Starlings sydd wedi sefydlu pêl-fasged ar gerdded, sef clwb ar gyfer oedolion yn Aberystwyth a’r cyffiniau sydd wedi cofrestru â’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff drwy eu meddygon teulu. Mae’r clwb yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau i helpu pobl sy’n cymryd rhan yn y Cynllun 16 wythnos i gadw’n heini.

Os hoffech chi ymuno yn rhai o weithgareddau clwb Starlings, bydd yn rhaid ichi fynd drwy’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn gyntaf. Dilynwch y ddolen gyswllt hon am fwy o wybodaeth a manylion cyswllt.

Canolfannau Hamdden - Cyfryngau Cymdeithasol - 29/05/2015

TwitterMae pob Canolfan Hamdden Cyngor Sir Ceredigion gyda chyfrif Facebook a Thrydar sydd yn eich cadw yn ymwybodol gyda'r newyddion diweddaraf yn eich ardal. I chwilio allan mwy, plîs edrychwch ar dudalennau'r canolfannau hamdden.

Facebook

Facebook

Trydar

Tanysgrifio i dderbyn ein Cylchlythyr...

* mae'n rhaid llenwi hwn