Croeso i dudalen newyddion Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion diweddaraf o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Gwobrau Chwaraeon Ceredigion - 25/07/2016

Talented Juniors 2016

Talentog Ieuengach 2016

Ceredigion Sports Awards Bronze Young Ambassadors 2016

Llysgenhadon Ifanc Efydd 2016

Ceredigion Sports awards Coach of the Year 2016

Hyfforddwr y Flwyddyn 2016

Ceredigion Sports Awards DSW Volunteer 2016

Gwirfoddolwr ChAC 2016

Ceredigion Sports Awards Insport Clubs 2016

Clybiau Insport 2016

Ceredigion Sports Awards Internationals 2016

Rhyngwladol 2016

Ceredigion Sports Awards Invictus Games 2016

Gemau Invictus 2016

Ceredigion Sports Awards Unsung Heroes 2016

Arwyr Anenwog 2016

Ceredigion Sports Awards Young Ambassadors 2016

Llysgenhadon Ifanc 2016


Darllennwch Mwy...

Athletwyr anabl o Geredigion yn ennill 46 medal mewn Pencampwriaeth Genedlaethol - 18/07/2016

Mae pedwar athletwr ifanc o Geredigion wedi cynrychioli Cymru dros benwythnos y 2 - 3 Gorffennaf, yng nghystadleuthau o dan 12 oed ym Mhencampwriaeth Cenedlaethol Athletwyr Iau Typhoo yn Warwick ger Coventry.

Enillodd dîm Cymru 46 medal ar ôl cymryd rhan gyda 240 o athletwyr anabl ifanc gorau’r wlad. Daeth yr 18 athletwr Academi Iau, sydd yn cael eu cefnogi gan General Dynamics UK, adref efo 36 medal aur, wyth medal arian a dau medal efydd.

Mae Kimberley Mellor yn mynychu Ysgol Uwchradd Aberteifi, ac enillodd fedal aur yng nghystadleuaeth y disgen a thaflu pwysau, a medal efydd am rhedeg sbrint 100m. Enillodd Caitlin Williams, hefyd yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Abertieifi, ei amser personol gorau wrth redeg sbrint 100m a daeth adref gyda medal aur yn y gystadleuaeth honno, a medal arian yn y disgen a thaflu pwysau. Bu i Megan Ashman ennill medal aur yn y taflu maen a disgen, a medal arian am sbrint 100m. Cymerodd Ryan Nother ran am y tro cyntaf yn y gemau eleni, a daeth adref efo tri medal aur yn y disgen, jafelin a taflu maen.

Dywedodd y Cynghorydd Rhodri Evans, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Ffordd o Fyw: "Mae hyn yn gamp anhygoel. Mae’n ardderchog i weld gymaint o botensial mewn pobl ifanc a dwi’n edrych mlaen i weld ble byddant blwyddyn nesaf a ble bydd eu gyrfa athletaidd yn mynd nesaf."

Dywedodd Nathan Stephens Paralympiwr a Daliwr Record y Byd a Swyddog Talent i Chwaraeon Anabledd Cymru: "Daeth y Sgwad Iau adref efo cyfanswm o 36 medal aur, wyth arian a dau efydd. Hoffwn ddiolch i’r staff a wnaeth fy nghefnogi i a’r athletwyr dros y penwythnos, maent yn tîm anhygoel. Ond hoffwn ddiolch yr athletwyr yn benodol am fod yn llysgenhadon arbennig dros Chwaraeon Anabledd Cymru, ac am rhoi 100% yn pob gweithgaredd. Dwi’n edrych mlaen i weld beth bydd yn digwydd amser hyn blwyddyn nesaf."

Mae nifer o athletwyr proffesiynol wedi dechrau eu gyrfa yn y digwyddiad mawreddog yma, gan gynnwys Aled Davies, Rhys Jones a Hollie Arnold. Ymhlith y cystadleuwyr yn Coventry oedd y rheiny sydd yn gobeithio am yrfa tebyg. Mae’r pencampwriaethau sy’n cael eu cynnal ar trac athletic Prifysgol Warwick wedi ei drefnu gan y Ffederasiwn Saesneg Chwaraeon Anabl.

Am ragor o wybodaeth am chwaraeon anabl yng Ngheredigion ewch i www.ceredigionactif.org.uk neu ebostiwch gemma.cutter@ceredigion.gov.uk

Dosbarth newydd tebyg i hyfforddiant cylchol “The Nerve” i roi cymorth i bobl a chyflyrau niwrolegol - 20/06/2016

Mae amrywiaeth helaeth o ddosbarthiadau ar gael i bobl yn Aberystwyth drwy’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff.

Ar ben yr holl ddosbarthiadau yr oedd eisoes yn eu cynnig, mae’r cynllun wedi datblygu dosbarth newydd tebyg i hyfforddiant cylchol, o’r enw “The Nerve”. Nod y dosbarth hwn yn bennaf yw rhoi mwy o gymorth i bobl â chyflyrau niwrolegol fel Sglerosis Ymledol, poen cefn a thrafferthion symud. Y dosbarth hwn hefyd yw’r cam nesaf i’r rhai a fu’n cymryd rhan yn y cwrs Atal Cwympo fel rhan o’r cynllun, ac mae’n eu hannog i fwrw ymlaen i wella eu hiechyd.

Ar ddechrau’r dosbarth byddwch yn twymo’r cyhyrau wrth eistedd i lawr, cyn mynd o amgylch pedair gorsaf a gwneud tri ymarfer ymhob un. Mae pob gorsaf yn canolbwyntio ar wahanol elfen o ffitrwydd, a gwneir rhai o’r ymarferion ar y llawr.

Mae’r dosbarth yn para 70 munud, sy’n rhoi digon o amser i bobl fynd o un orsaf i’r llall heb orfod brysio, yn enwedig os ydynt yn cael trafferth symud. Bydd cyfnodau byr o hyfforddiant dwys, sy’n medru bod yn dda at lawer o afiechydon fel Clefyd Parkinson a chlefyd siwgr, yn ôl yr ymchwil diweddaraf.

Cedwir maint y dosbarth yn fach fel bod pawb yn cael digon o oruchwyliaeth, a dim ond drwy’r cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff y gellir ymuno ag ef.

Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch efo Laureen ar 01970 633612

Pencampwr Cymru a Prydain, Gymnastwraig Frankie Jones yn ymweld ag Ysgol yng Ngheredigion - 25/04/2016

Wythnos diwethaf, cafodd Ysgol Bro Pedr ymwelydd pwysig, Frankie Jones, Pencampwr Cymru a Prydian yn Gymnasteg. Fel rhan o brosiect 'Sky Sports: Living for Sport' buodd Jones yn ymweld ag Ysgol Bro Pedr i fentora, adeiladu hyder disgyblion a datblygu sgiliau bywyd ac arwain drwy chwaraeon.

Frankie Jones
Frankie Jones
Frankie Jones

Am restr eitemau newyddion archifio Ceredigion Actif cliciwch yma.

Facebook

Trydar

Tanysgrifio i dderbyn ein Cylchlythyr...

* mae'n rhaid llenwi hwn