Croeso i dudalen newyddion Ceredigion Actif. Dyma welwch y newyddion diweddaraf o fyd chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn ac o amgylch Sir Ceredigion.

Gallwch hefyd tanysgrifio i ein cylchlythyr (ar waelod y tudalen) i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Steve Davies - Enillydd Gwobr Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Fe gefais i’r alwad dros ginio pan oeddwn i’n cynnal sesiwn pêl-droed yn Llambed, i roi gwybod mod i wedi ennill gwobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymunedol Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Fe roddodd hynny wên ar fy wyneb! Doedd gen i ddim syniad mod i wedi cael fy enwebu, felly roedd y newyddion mod i wedi ennill yn syndod mawr. Fe gefais i dystysgrif drwy’r post a chefais wybod y byddai rhywun yn ffonio gyda mwy o fanylion.

Fe wahoddon nhw fi i lawr i’r Cinio Gwobrwyo gyda’r enillwyr eraill yn Stadiwm Dinas Caerdydd, yr un diwrnod â gêm ragbrofol Cymru yn erbyn Andorra, a chefais fynd i weld honno wedyn. Roedd y seremoni’n wych, ac roedd hi’n brofiad arbennig bod yng nghwmni’r cyn-chwaraewyr Craig Bellamy a Danny Gabbidon a fu’n cyflwyno’r gwobrau – yn enwedig a finnau’n gefnogwr West Ham. Roedd hi’n braf gweld enillwyr o bob cwr o Gymru, pobl ac athrawon a chlybiau sy’n rhoi cymaint o’u hamser dros bêl-droed yn y gymuned. Mae llwyddiant ein tîm cenedlaethol ar hyn o bryd yn adlewyrchu’r gwaith caled ar lawr gwlad.

Fe wnes i fwynhau mynd i gasglu fy ngwobr, ond nid dyna oedd diwedd y stori. Cafodd pob enillydd grys Cymru mewn ffrâm gyda’i enw arno, a byddaf yn trysori hwn am byth; roedd hi’n anhygoel mynd ar y cae yn ystod hanner amser, hefyd. Roeddwn hefyd wedi cael fy ffilmio ar gyfer pwt bach oedd i fyny ar y sgrin pan oeddwn i’n derbyn fy ngwobr. Yn y fideo maen nhw’n sôn am fy rôl yn y gymuned. Fe wnes i hyfforddi tîm iau Tregaron am dros chwe blynedd, cyn symud ymlaen i dîm y Menywod. Enillon ni’r Gynghrair a Chwpan y Gynghrair y llynedd, heb golli’r un gêm. Dwi wedi bod wrthi ar hyd y tair blynedd diwethaf yn rhedeg Clwb Cyrraedd a Chwarae i ferched o dan 12 yn Nhregaron, ac mae bron i ddeg ar hugain o ferched wedi ymuno. Byddai dod â’r merched hyn ymlaen i chwarae pêl-droed hŷn yn clymu popeth at ei gilydd yn daclus! Dwi hefyd yn helpu i drefnu sesiynau merched Llambed, ac wedi hyfforddi yn Aberaeron ac Aberystwyth ar hyd y ddwy flynedd diwethaf. Dwi hefyd yn brif hyfforddwr ar y tîm dan 12 yn y Ganolfan Berfformiad i Ferched Ceredigion yn Synod Inn.

Mae’n braf iawn fod pobl yn cydnabod y gwaith dwi’n ei wneud gyda phêl-droed, ond a dweud y gwir mae’n hawdd imi gan mod i’n mwynhau’r peth gymaint. Dwi’n gallu meddwl am lwyth o bobl sy’n gwneud yr un faint o ymdrech â fi gyda phêl-droed yn yr ardal, ond dwi’n ddiolchgar iawn am y wobr. Diolch i bawb wnaeth fy enwebu a phleidleisio drosta’ i, mae’n golygu llawer imi.

Steve Davies - FAW Award Winner
Steve Davies - FAW Award Winner