Public Notice

Cau Pwll Nofio

Mae Pwll Nofio Tregaron ar gau ar hyn o bryd oherwydd methiant cylchrediad y pwll.

Ad-daliad Gwersi Nofio

Yn dilyn cau Pwll Nofio Tregaron yn annisgwyl, gallwch gasglu ad-daliad o Ganolfan Hamdden Plascrug neu mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd ar gael yn y gwersi nofio ym Mhlascrug.

Mae gwersi nofio Canolfan Hamdden Plascrug ar sail cyntaf i'r felin gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Gellir archebu lle os oes llefydd gwag ar gael.

Gwersi Nofio

Gweler disgrifiadau'r gwersi a rhestrwyd yn yr atodiad pdf isod:

Y Cyfnod Sylfaen - Hwyaid Bach (3oed+)

Mae taith eich plentyn yn y dŵr yn dechrau yn y Cyfnod Sylfaen, rhaglen i fagu hyder yn y dŵr yn y blynyddoedd cynnar. Rhoddir anogaeth i’ch plentyn drwy amrywiaeth o sesiynau, gan gynnwys y cyrsiau Hwyaid Bach a gynigir yn ystod gwyliau’r ysgol. Y nod yw bod y plant yn meithrin sgiliau sylfaenol iawn wrth symud o gwmpas, ac yn dod i arfer â’r dŵr a’r pwll nofio drwy chwarae gemau a chael hwyl.

Hwyaid Bach

Mae’r cwrs hwyaid bach yn rhoi cyfle i fabanod a phlant bach fwynhau a chael hwyl wrth ddysgu nofio. Gyda chymorth rhiant/gofalwr, bydd y plant yn magu hyder yn y dŵr ac ar dir sych.

Nofio’n Abl

Gwersi nofio yw’r rhain wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer plant anabl a phlant bach dros 4. Bydd y plant yn cael digon o gefnogaeth wrth ddysgu symud yn well, cadw cydbwysedd, bod yn fwy ystwyth a magu hyder yn y dŵr.

Dysgu Nofio (Camau 1-7) (4 oed a hŷn)

Mae’r cyrsiau hyn yn seiliedig ar Lwybr Dysgu’r Gymdeithas Nofio Amatur, y rhaglen fwyaf llwyddiannus o’i bath ym maes chwaraeon, sy’n rhoi sicrwydd i rieni bod eu plant yn cael yr hyfforddiant gorau posib. Wrth fynd drwy saith o’r camau ar y maes llafur caiff y plant eu gwobrwyo am eu hymdrech gyda bathodynnau a thystysgrifau â lliwiau penodol.

Yng nghamau 1-7 bydd eich plentyn yn meithrin yr amrywiaeth o sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i fod yn hyderus, yn fedrus ac yn ddiogel yn y dŵr.

Yn y cam hwn bydd y plant yn dysgu am ddiogelwch, trefn y dosbarth a sgiliau sylfaenol i symud o gwmpas, ac yn magu hyder yn y dŵr. Gall y plant ddefnyddio pethau fel rhwymynnau breichiau a fflôts i’w helpu.
Yn y cam hwn byddwn yn canolbwyntio ar fynd i mewn i’r dŵr yn ddiogel, gan gynnwys neidio i mewn, arnofio, nofio ar y bol ac ar y cefn hyd at 5 metr, a throi’r corff i gadw ar i fyny yn y dŵr. Gall y plant ddefnyddio pethau fel rhwymynnau breichiau a fflôts i’w helpu.
Mwy o waith ar ddatblygu ffyrdd diogel o fynd i mewn i’r dŵr – gan gynnwys rhoi’r pen o dan y dŵr – nofio hyd at 10 metr ar y bol ac ar y cefn, meithrin mwy o wybodaeth am gadw’n ddiogel yn y dŵr a throi’r corff yn sgil y cam blaenorol.
Yn y cam hwn rhoddir mwy o gymorth i ddod i arfer ag arnofio drwy ddysgu amrywiaeth o sgiliau. Gwneir gwaith hefyd gyda thechnegau cicio ar gyfer pob strôc. Mae’n rhaid i’r plant fedru nofio 10 metr i’r safon sy’n ofynnol gan y Gymdeithas Nofio Amatur.
Yn y cam hwn bydd y plant yn meithrin ‘crefft dŵr’ drwy sgwlio a throedio’r dŵr, a dysgu troi’r corff o gwmpas yn llwyr. Bydd y plant yn gallu nofio pob strôc hyd at 10 metr i safon Fframwaith Dysgu Nofio’r Gymdeithas Nofio Amatur.
Yn y cam hwn byddwn yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau nofio effeithiol – gan gynnwys anadlu’n iawn – gan ddysgu pob strôc. Bydd yn rhaid i’r plant fedru nofio 25 metr ar hyd y pwll gan ddefnyddio eu hoff strôc. Bydd y plant yn dysgu am rai agweddau ar ddiogelwch yn y dŵr.
Bydd y plant yn defnyddio’r sgiliau y byddant wedi’u dysgu i nofio’n dda hyd at 100 metr, ac yn mynd gam ymhellach drwy wneud cyfuniad o strôcs mewn un nofiad. Byddant hefyd yn cwblhau cwrs rhwystrau gan ddefnyddio’r holl sgiliau y byddant wedi’u dysgu drwy gamau 1-7.

Nofio Cystadleuol (Camau 8 - 10)

Ar ôl cyrraedd Lefel 7 ar Fframwaith Dysgu Nofio’r Gymdeithas Nofio Amatur, byddai’n beth da i’r plant gymryd rhan mewn amrywiaeth o gampau yn y dŵr i feithrin eu sgiliau athletig. Bydd eich plentyn yn dysgu technegau sydd ychydig yn anoddach, fel nofio’n ddi-baid dros bellter gydag un strôc, a chychwyn yn gyflym. Rhoddir gwobr am gwblhau pob cam (8,9,10).

Achub Bywydau i Ddechreuwyr (Efydd, Arian, Aur)

Os ydy’ch plentyn chi â diddordeb mewn bod yn achubwr bywydau, hwyrach y byddai’n elwa ar y cwrs yma a weithredir ar y cyd gan Gymdeithas Achub Bywydau Prydain a’r Gymdeithas Nofio Amatur. Yn ogystal â rhoi sicrwydd i rieni bod eu plant yn ymwybodol o’r peryglon wrth nofio mewn dŵr agored, mae’r gwobrau Efydd, Arian ac Aur yn rhoi addysg gynhwysfawr i’r plant ar ddiogelwch, gan sicrhau eu bod yn medru achub ac adfywio pobl mewn trybini.

Nofio i Gadw’n Heini

Ar ôl cwblhau cam 10, mae Canolfan Hamdden Tregaron yn cynnig sesiynau nofio i gadw’n heini, sy’n berffaith i bobl sydd am bontio’r bwlch rhwng gwersi nofio ac ymuno â chlwb.

Am fwy o fanylion am y camau uchod, ewch i www.swimming.org