Skip to main content

Mentr ar y cyd yw Rhaglen Gymunedol Chwaraeon Anabledd Cymru rhwng Cyngor Chwaraeon Cymru, Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru a'r 22 awdurdod lleol ar draws Cymru.

Matthew Roebuck
Swyddog Gweithgaredd Corfforol a Chwarae yn y Gymuned
07583101902
matthew.roebuck@ceredigion.gov.uk

Nod y rhaglen yw datblygu cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol o ansawdd uchel i bobl anabl ledled Cymru.

Amcanion y cynllun yw i:

  • Creu clybiau newydd a rhoi cyngor a chefnogaeth broffesiynol i wella'r clybiau sydd ohoni
  • Cynyddu nifer y bobl anabl sy'n cymryd rhan weithredol mewn clybiau chwaraeon a sesiynau gweithgarwch corfforol
  • Gwella ansawdd a nifer y coetsys a'r gwirfoddolwyr o fewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol anabledd drwy addysg i goetsys a systemau eraill
  • Creu cyfleoedd newydd a datblygu ymhellach y rhai sydd eisoes i'w cael i bobl anabl gystadlu mewn chwaraeon ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol
  • Cydweithio'n agos â chynllun Perfformiad Cenedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru, gan sicrhau bod y sawl a chanddynt botensial yn cael y cyfle i hyfforddi a, lle bo'n briodol, i gyrraedd eu llawn botensial yn eu chwaraeon

Gweler www.chwaraeonanableddcymru.com am fwy o manylion.

insport

Mae’r rhaglen insport Club yn rhan o brosiect ehangach Insport, sy’n cefnogi’r sectorau ymarfer corff, chwaraeon a hamdden i gynnig darpariaeth sy’n cynnwys pobl anabl.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod fod y rhan helaeth o oedolion yn cael cyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn chwaraeon gyda chlybiau, ac yn ymwybodol nad yw pobl anabl o reidrwydd yn fodlon ar gymryd rhan mewn chwaraeon i bobl anabl neu ymuno â chlybiau a sesiynau ar gyfer anableddau penodol.

Diben insport Club, felly, yw cefnogi clybiau wrth iddynt ddatblygu eu darpariaeth er mwyn cynnwys pobl anabl, a sicrhau fod ganddynt strwythur sy’n eu galluogi i gynnig y cyfleoedd gorau i’r gymuned gyfan, cynyddu nifer eu haelodau a’r rhai sy’n cymryd rhan, galluogi mwy o bobl o’r gymuned i wirfoddoli mewn swyddi llywodraethu, a dal i ddarparu chwaraeon gwych ymhob cwr o Gymru.