Skip to main content

Public Notice - 05/05/2021

Ailddechrau darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn raddol

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 23 Ebrill 2021, bydd darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ailddechrau yn raddol yng Ngheredigion.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ailddechrau darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys ailagor y cyfleusterau hamdden a weithredir gan y Cyngor, y Caeau Pob Tywydd (ATPs) a’r Meysydd Chwarae.

Mae’r amserlen yn ddibynnol ar beidio â chael cynnydd sylweddol yn y nifer o achosion yn y sir.

  • Cerdded er Lles – 17 Mai
  • Dosbarthiadau Ymarfer Corff Awyr Agored; Defnydd sefydliadau cymunedol o Gyfleusterau Awyr Agored gan gynnwys Caeau Pob Tywydd (Llambed a Synod Inn) a Meysydd Chwarae – 28 Mai
  • Cyfleusterau Hamdden Dan Do; Canolfan Hamdden Aberaeron; Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan; Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan; gan gynnwys defnydd gan Sefydliadau Cymunedol – 05 Gorffennaf ymlaen

Rydym yn cydnabod y gallai’r dyddiadau a ddarperir fod yn hwyrach na’r disgwyl. Fodd bynnag, maent wedi’u pennu er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i leihau’r risg o unrhyw gynnydd mewn achosion ac i wneud ein rhan yn adferiad ein sir o’r coronafeirws.

Mae’r dyddiadau hefyd yn sicrhau bod staff a roddwyd ar secondiad i gefnogi gwasanaethau eraill y Cyngor yn ystod y pandemig yn gallu dychwelyd i’w swyddi o fewn Gwasanaeth y Canolfannau Lles.

Mae Canolfan Hamdden Plascrug wedi’i drosglwyddo yn ôl i’r awdurdod lleol oddi wrth Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Fodd bynnag, mae cryn dipyn o waith datgomisiynu ac ail-adfer yn angenrheidiol cyn iddi allu gweithredu fel cyfleuster hamdden. Nid oes dyddiad ar gyfer ei hailagor ar hyn o bryd.

Mae Canolfan Hamdden Aberteifi yn Ganolfan Brechu Torfol ar hyn o bryd a bydd yn parhau felly cyhyd ag y bo’i hangen ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Bydd gwybodaeth ar gael ar thudalennau Facebook, Twitter ac Instagram Ceredigion Actif.

Diolch yn fawr i holl ddefnyddwyr y cyfleusterau yma am ddeall y sefyllfa yn ystod yr amserau heriol hyn. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n cyfleusterau a’n sesiynau gweithgaredd.

Hysbysiad Cyhoeddus - 28/09/2020

Gwasanaethau Hamdden i gau fel mesur rhagofalus

Gan fod nifer yr achosion o’r Coronafeirws yn cynyddu’n sydyn yng Ngheredigion, penderfynwyd cau pob canolfan hamdden, pwll nofio a chyfleuster a redir gan y Cyngor fel mesur rhagofalus.

Gwnaethpwyd y penderfyniad anodd gan Grŵp Rheoli Aur Cyngor Sir Ceredigion oherwydd bod canolfannau hamdden a chyfleusterau cysylltiedig yn lleoliadau risg uchel o ran trosglwyddo’r feirws. Mae’r risg o drosglwyddo’r feirws yn uchel. Am y rheswm hwnnw, cymerwyd camau yn awr i sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid, ein staff, a’r gymuned ehangach.

Bydd y canolfannau hamdden, y pyllau nofio a’r cyfleusterau canlynol yn cau ar unwaith:

  • Canolfan Hamdden Aberaeron
  • Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan (yr holl gyfleusterau)
  • Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan
  • Neuadd Chwaraeon Penglais
  • Canolfan Hamdden Plascrug (yr holl gyfleusterau)
  • Cae Pob Tywydd Aberteifi
  • Cae Pob Tywydd Synod Inn

Ni fydd cyfleusterau’r Cyngor ar gael i’w defnyddio am y tro, gan gynnwys caeau chwarae, caeau chwarae ysgolion a chaeau pob tywydd.

Nid ar chwarae bach y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn, oherwydd cydnabyddir y cyfraniad pwysig y mae bod yn gorfforol egnïol yn ei wneud i lesiant dinasyddion y sir. Fodd bynnag, mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau bod lledaeniad y coronafeirws yn cael ei atal lle bynnag y bo modd.

Un ffordd o atal y coronafeirws rhag lledaenu yw cyfyngu ar nifer ein cysylltiadau cymdeithasol. Mae’r Cyngor wedi cydweithio’n agos gydag ysgolion a sefydliadau addysgol eraill er mwyn sefydlu ‘swigod’ ymhlith dosbarthiadau a grwpiau blwyddyn er mwyn atal disgyblion o wahanol grwpiau rhag dod i gysylltiad agos â’i gilydd. Rydym hefyd wedi atal staff sydd fel arfer yn gweithio mewn mwy nag un ysgol/safle rhag parhau i wneud hynny. Fel arfer, mae plant a phobl ifanc o wahanol oedrannau, o wahanol ysgolion a sefydliadau addysgol eraill yn dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, clybiau a chymdeithasau mewn Canolfannau Hamdden sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor. Er ein bod yn cydnabod bod hyn ynddo’i hun yn beth cadarnhaol, yng nghyd-destun y coronafeirws mae’n tanseilio’r camau a gymerwyd gan y sefydliadau hyn i atal y disgyblion rhag cymysgu lle bynnag y bo modd.

Mae’r Cyngor yn estyn ei ddiolch diffuant i staff y Gwasanaeth Hamdden. Maent wedi gwneud popeth o fewn eu gallu ac wedi rhoi pob mesur angenrheidiol ar waith i sicrhau gwasanaeth diogel a chroesawgar i gwsmeriaid. Diogelwch y staff a'r cwsmeriaid yw'r brif flaenoriaeth, a gan fod risg uchel y bydd y feirws yn cael ei drosglwyddo, yr opsiwn mwyaf diogel i bawb dan sylw yw cau am y tro.

Bydd y penderfyniad yn cael ei adolygu’n barhaus yn seiliedig ar nifer yr achosion yn y sir.

Diolch am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.