Hysbysiad Cyhoeddus - 28/09/2020

Gwasanaethau Hamdden i gau fel mesur rhagofalus

Gan fod nifer yr achosion o’r Coronafeirws yn cynyddu’n sydyn yng Ngheredigion, penderfynwyd cau pob canolfan hamdden, pwll nofio a chyfleuster a redir gan y Cyngor fel mesur rhagofalus.

Gwnaethpwyd y penderfyniad anodd gan Grŵp Rheoli Aur Cyngor Sir Ceredigion oherwydd bod canolfannau hamdden a chyfleusterau cysylltiedig yn lleoliadau risg uchel o ran trosglwyddo’r feirws. Mae’r risg o drosglwyddo’r feirws yn uchel. Am y rheswm hwnnw, cymerwyd camau yn awr i sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid, ein staff, a’r gymuned ehangach.

Bydd y canolfannau hamdden, y pyllau nofio a’r cyfleusterau canlynol yn cau ar unwaith:

  • Canolfan Hamdden Aberaeron
  • Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan (yr holl gyfleusterau)
  • Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan
  • Neuadd Chwaraeon Penglais
  • Canolfan Hamdden Plascrug (yr holl gyfleusterau)
  • Cae Pob Tywydd Aberteifi
  • Cae Pob Tywydd Synod Inn

Ni fydd cyfleusterau’r Cyngor ar gael i’w defnyddio am y tro, gan gynnwys caeau chwarae, caeau chwarae ysgolion a chaeau pob tywydd.

Nid ar chwarae bach y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn, oherwydd cydnabyddir y cyfraniad pwysig y mae bod yn gorfforol egnïol yn ei wneud i lesiant dinasyddion y sir. Fodd bynnag, mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau bod lledaeniad y coronafeirws yn cael ei atal lle bynnag y bo modd.

Un ffordd o atal y coronafeirws rhag lledaenu yw cyfyngu ar nifer ein cysylltiadau cymdeithasol. Mae’r Cyngor wedi cydweithio’n agos gydag ysgolion a sefydliadau addysgol eraill er mwyn sefydlu ‘swigod’ ymhlith dosbarthiadau a grwpiau blwyddyn er mwyn atal disgyblion o wahanol grwpiau rhag dod i gysylltiad agos â’i gilydd. Rydym hefyd wedi atal staff sydd fel arfer yn gweithio mewn mwy nag un ysgol/safle rhag parhau i wneud hynny. Fel arfer, mae plant a phobl ifanc o wahanol oedrannau, o wahanol ysgolion a sefydliadau addysgol eraill yn dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, clybiau a chymdeithasau mewn Canolfannau Hamdden sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor. Er ein bod yn cydnabod bod hyn ynddo’i hun yn beth cadarnhaol, yng nghyd-destun y coronafeirws mae’n tanseilio’r camau a gymerwyd gan y sefydliadau hyn i atal y disgyblion rhag cymysgu lle bynnag y bo modd.

Mae’r Cyngor yn estyn ei ddiolch diffuant i staff y Gwasanaeth Hamdden. Maent wedi gwneud popeth o fewn eu gallu ac wedi rhoi pob mesur angenrheidiol ar waith i sicrhau gwasanaeth diogel a chroesawgar i gwsmeriaid. Diogelwch y staff a'r cwsmeriaid yw'r brif flaenoriaeth, a gan fod risg uchel y bydd y feirws yn cael ei drosglwyddo, yr opsiwn mwyaf diogel i bawb dan sylw yw cau am y tro.

Bydd y penderfyniad yn cael ei adolygu’n barhaus yn seiliedig ar nifer yr achosion yn y sir.

Diolch am eich dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Gwybodaeth

Darganfyddwch sut mae Ceredigion Actif yn gallu eich cefnogi chi...

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad I bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion

Cyrsiau Hyfforddi

Cynyddwch eich profiad mewn hyfforddi neu wella eich cymwysterau cyfoes

Cyfleoedd Ariannu

Gall eich clwb chi cael ei ariannu trwy'r grant Cynnydd Chwaraeon Cymru.

Rhaglenni Actif

Byddwch yn Actif gydag amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau. Mae rhywbeth i bawb.

Beth sydd yn gyrru ni…..

Darparu gwasanaethau addas i bwrpas y 21ain ganrif, sydd yn canolbwyntio ar y cwsmer, ac sydd yn cael ei arwain gan staff o ansawdd uchel ac sydd yn cael effaith gadarnhaol ar les ac addysg pobl Ceredigion.
Erbyn 2020 bydd Ceredigion yn sir iach a chynhwysol gyda chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn rhan o fywyd bob dydd.
Erbyn 2020 bydd pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 60 munud o weithgareddau bob wythnos a phob oedolyn yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 30 munud.
Darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sydd yn unol ag anghenion cwsmeriaid a blaenoriaethau cenedlaethol.Darparu gwasanaethau sydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau. *Sicrhau fod pob staff yn derbyn hyfforddiant ac wedi datblygu i’w llawn botensial.*Sicrhau datblygiad a chefnogaeth hyfforddwyr, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr. *Sicrhau bod systemau a gweithdrefnau cadarn yn cefnogi ein gwasanaethau.

Facebook

Trydar

Tanysgrifio i dderbyn ein Cylchlythyr...

* mae'n rhaid llenwi hwn