Skip to main content

Ailagor Cyfleusterau Hamdden y Cyngor - 26/01/2022

Bydd holl gyfleusterau hamdden y cyngor, sef Canolfan Hamdden Aberaeron, Canolfan Hamdden Aberteifi, Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan, Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan, Neuadd Chwaraeon Penglais a Chanolfan Hamdden Plascrug, yn ailagor ddydd Llun 31 Ionawr 2022.

Mae’r gwaith adfer a chynnal a chadw yng Nghanolfan Hamdden Aberteifi, Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan a Chanolfan Hamdden Plascrug bellach wedi’i gwblhau, ac mae'r holl gyfleusterau yn barod i groesawu eu defnyddwyr yn ôl.

Ar ôl eu defnyddio fel Ysbytai Maes a chanolfannau brechu, mae gwelliannau wedi’u gwneud ym Mhlascrug, sy'n cynnwys llawr newydd yn y neuadd chwaraeon; mae’r goleuadau ar y cyrtiau sboncen wedi'u huwchraddio ac mae Uned Trin Aer newydd wedi'i gosod. Yn Aberteifi, mae goleuadau a lloriau newydd ac mae offer ychwanegol wedi'i osod yn yr ystafell ffitrwydd.

Bydd natur gyswllt rhai o'r gweithgareddau chwaraeon yn cael eu cyfyngu i'r awyr agored am y tro er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r coronafeirws. Cysylltir â chlybiau a grwpiau unigol yn uniongyrchol.

Gan fod y coronafeirws yn parhau i beri risg, bydd y gweithdrefnau canlynol yn cael eu rhoi ar waith ym mhob cyfleuster i leihau’r risg o drosglwyddo’r feirws ac er mwyn amddiffyn preswylwyr a staff:

  • bydd angen archebu pob gweithgaredd ymlaen llaw
  • llai o gapasiti
  • cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol
  • defnyddio hylif diheintio dwylo
  • rhaid gwisgo masg wyneb tu mewn i'r cyfleusterau (ac eithrio wrth wneud ymarfer corff)
  • ffefrir taliadau â cherdyn
  • rhaid darparu Asesiad Risg COVID/Cynllun Dychwelyd i Chwarae at Ddefnydd Cymunedol

Gellir archebu o ddydd Iau 27 Ionawr 2022 ymlaen drwy ffonio'r cyfleusterau yn ystod eu horiau agor neu drwy anfon e-bost at leisurebookings@ceredigion.gov.uk.

Mae'r Cyngor yn cydnabod ei bod wedi bod yn gyfnod heriol i bawb, ac edrychwn ymlaen at groesawu trigolion Ceredigion yn ôl i'n cyfleusterau a rhoi cyfle iddynt fod yn gorfforol egnïol unwaith eto.

Rhaid i ni i gyd barhau i fod yn wyliadwrus gan nad yw'r coronafeirws wedi diflannu. Os ydych chi'n teimlo'n sâl, hunanynyswch a threfnwch brawf PCR ar unwaith. Os byddwch yn profi'n bositif ar brawf llif unffordd (LFT), cofnodwch y canlyniad ar wefan Llywodraeth Cymru a dilynwch y rheolau hunanynysu.

Gwybodaeth

Darganfyddwch sut mae Ceredigion Actif yn gallu eich cefnogi chi...

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad I bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion

Pobl Ifanc Egnïol

Y nod yw cael pobl ifanc yng Ngheredigion i fod yn egnïol, datblygu sgiliau symud sylfaenol allweddol yn gynnar ac annog agwedd gadarnhaol gydol oes at iechyd a lles.

Rhaglenni Actif

Byddwch yn Actif gydag amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau. Mae rhywbeth i bawb.

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook

Trydar

YouTube

Am fideos pellach ymwelwch â'n sianel YouTube Ceredigion Actif.

Beth sydd yn gyrru ni ...

Darparu gwasanaethau addas i bwrpas y 21ain ganrif, sydd yn canolbwyntio ar y cwsmer, ac sydd yn cael ei arwain gan staff o ansawdd uchel ac sydd yn cael effaith gadarnhaol ar les ac addysg pobl Ceredigion.
Erbyn 2020 bydd Ceredigion yn sir iach a chynhwysol gyda chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn rhan o fywyd bob dydd.
Erbyn 2020 bydd pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 60 munud o weithgareddau bob wythnos a phob oedolyn yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 30 munud.
Darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sydd yn unol ag anghenion cwsmeriaid a blaenoriaethau cenedlaethol. Darparu gwasanaethau sydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau. *Sicrhau fod pob staff yn derbyn hyfforddiant ac wedi datblygu i'w llawn botensial. *Sicrhau datblygiad a chefnogaeth hyfforddwyr, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr. *Sicrhau bod systemau a gweithdrefnau cadarn yn cefnogi ein gwasanaethau.