Skip to main content

Sesiynau Nofio Cymunedol yn Prifysgol Aberystwyth

Mae’r Sesiynau Nofio Cymunedol canlynol yn cael eu darparu gan Gyngor Sir Ceredigion yng Nghanolfan Chwaraeon Y Brifysgol Aberystwyth o ddydd Llun 6ed o Fedi 2021 ymlaen.

Diwrnod Darpariaeth Amser (45 munud yn y dŵr o cwarter heibio'r awr) Nifer Fwyaf Dyddiad Olaf i Archebu
Dydd Llun Nofio mewn lonydd yn cynnwys Nofio am ddim 60+ 11:00 - 12:00 20 Y dydd Mercher a'r dydd Gwener cyn
Dydd Mawrth Nofio mewn lonydd 07:00 - 08:00 10 Y dydd Gwener a'r dydd Llun cyn
Dydd Mercher Nofio mewn lonydd yn cynnwys Nofio am ddim 60+ 08:00 - 09:00 20 Y dydd Gwener a'r dydd Llun cyn
Dydd Gwener Nofio mewn lonydd 08:00 - 09:00 20 Y dydd Llun a'r dydd Mercher cyn
Nofio i'r Teulu 18:00-19:00 20 (4 Pods)
Dydd Sadwrn Nofio i'r Teulu a nofio am ddim (Plentyn) 14:00 - 15:00 20 (4 Pods) Y dydd Llun, y dydd Mercher a'r dydd Gwener cyn

Y gost am bob sesiwn nofio: Oedolyn £3; Plentyn / Gostyngol £2; Teulu £7.50

Gwybodaeth Pwysig

  • Rhaid archebu pob sesiwn nofio ymlaen llaw; nid oes hawl troi lan a cherdded mewn
  • Gellir archebu sesiynau hyd at chwe diwrnod ymlaen llaw
  • Cysylltir â chi i gymryd y taliad a fydd yn cadarnhau eich archeb
  • Bydd pob sesiwn awr o hyd yn cynnwys 45 munud yn y pwll gan mynediad i’r dŵr am chwater wedi’r awr
  • Sylwch fod pen bas Pwll y Brifysgol yn ddyfnach na phen bas pwll Plascrug - dim llai na 1m o ddyfnder
  • Does dim Pwll dysgu ar wahân yn y Prifysgol
  • Plîs darllenwch y Ffurflen Gwybodaeth Chwsmeriaid

I archebu

Ebost: Llenwi y Ffurflen archebu a danfon at: plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk.

Sesiynau Nofio Cymunedol yn Prifysgol Aberystwyth - Ffurflen Archebu

Sesiynau Nofio Cymunedol yn Prifysgol Aberystwyth - Gwybodaeth i Gwsmeriaid

Rhagarweiniad wrth Ailagor Prifysgol Aberystwyth

Bydd archebion ffôn ar gael yn fuan.

Trwy archebu, rydych yn caniatáu i Gyngor Sir Ceredigion gadw eich manylion yn unol â’i Bolisi Diogelu Data / GDPR. Rydych hefyd yn caniatáu i’r Cyngor rannu eich manylion â Phrifysgol Aberystwyth fel y gallwch chi ddefnyddio cyfleusterau’r Brifysgol.

Hysbysiad Cyhoeddus - 18/06/2021

Bydd sesiynau nofio i'r gymuned ar gael ym mhwll nofio Prifysgol Aberystwyth

Bydd nifer o slotiau wedi’u harchebu ymlaen llaw ar gael ar gyfer y gymuned ym mhwll nofio Prifysgol Aberystwyth tra bo’r gwaith yn parhau yng Nghanolfan Hamdden Plascrug.

Fel Awdurdod Lleol, rydym yn cydnabod yr anawsterau cyfredol sy’n bodoli yn sgil cau pyllau nofio’r Cyngor ar draws y sir. Rydym hefyd yn cydnabod anghenion trigolion Ceredigion i allu mynd i nofio. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod mewn trafodaethau â Phrifysgol Aberystwyth mewn perthynas â’r posibilrwydd o ddefnyddio eu pwll nofio at ddefnydd cymunedol tra bo Canolfan Hamdden Plascrug ar gau. Mae’r Awdurdod Lleol yn hynod o ddiolchgar i’r Brifysgol am eu cymorth a’u cydweithrediad gyda’r trefniadau hyn.

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd nifer cyfyngedig o slotiau nofio ar gael yng Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol o 28 Mehefin 2021 ymlaen, os bydd nifer yr achosion o’r coronafeirws yng Ngheredigion yn parhau’n isel. Bydd y rhain yn mynd law yn llaw â’r slotiau a fydd wedi’u neilltuo ar gyfer defnyddwyr arferol y Brifysgol. Bydd pob slot yn sesiwn 1 awr o hyd, a fydd yn cynnwys 45 munud yn y pwll.

Bydd archebu ymlaen llaw yn hanfodol ac ni chaniateir galw heibio. Bydd manylion llawn y slotiau a fydd ar gael, ynghyd â sut i archebu, ar gael ar wefan ni cyn hir.

Canolfan Hamdden Plascrug

Mae’r gwaith datgomisiynu yng Nghanolfan Hamdden Plascrug yn parhau, ond mae maint y gwaith sydd i’w wneud i’r adeilad yn llawer mwy na’r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol. Defnyddiwyd pob rhan o’r adeilad pan gafodd ei drawsnewid yn Ysbyty Maes COVID-19 gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i ailagor y Ganolfan Hamdden cyn gynted â phosib, ond rhaid i ni sicrhau ein bod yn gallu darparu cyfleusterau diogel ac o safon uchel i holl ddefnyddwyr y gwasanaeth eu mwynhau.

Rydym yn gwerthfawrogi amynedd a dealltwriaeth yr holl ddefnyddwyr wrth i ni weithio tuag at ailagor.

Gellir hefyd archebu slotiau yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron, Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan a Neuadd Chwaraeon Ysgol Penglais (ar gyfer defnydd clybiau cymunedol yn unig). Mae gwaith cynnal a chadw hanfodol yn parhau ym Mhwll Nofio Llanbedr Pont Steffan ac mae Canolfan Hamdden Aberteifi yn parhau yn ganolfan frechu torfol ar gyfer COVID-19.

Dilynwch ni ar Facebook, Instagram a Twitter am y manylion diweddaraf.

Public Notice - 05/05/2021

Ailddechrau darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn raddol

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 23 Ebrill 2021, bydd darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ailddechrau yn raddol yng Ngheredigion.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ailddechrau darpariaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon. Mae hyn yn cynnwys ailagor y cyfleusterau hamdden a weithredir gan y Cyngor, y Caeau Pob Tywydd (ATPs) a’r Meysydd Chwarae.

Mae’r amserlen yn ddibynnol ar beidio â chael cynnydd sylweddol yn y nifer o achosion yn y sir.

  • Cerdded er Lles – 17 Mai
  • Dosbarthiadau Ymarfer Corff Awyr Agored; Defnydd sefydliadau cymunedol o Gyfleusterau Awyr Agored gan gynnwys Caeau Pob Tywydd (Llambed a Synod Inn) a Meysydd Chwarae – 28 Mai
  • Cyfleusterau Hamdden Dan Do; Canolfan Hamdden Aberaeron; Canolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan; Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan; gan gynnwys defnydd gan Sefydliadau Cymunedol – 05 Gorffennaf ymlaen

Rydym yn cydnabod y gallai’r dyddiadau a ddarperir fod yn hwyrach na’r disgwyl. Fodd bynnag, maent wedi’u pennu er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i leihau’r risg o unrhyw gynnydd mewn achosion ac i wneud ein rhan yn adferiad ein sir o’r coronafeirws.

Mae’r dyddiadau hefyd yn sicrhau bod staff a roddwyd ar secondiad i gefnogi gwasanaethau eraill y Cyngor yn ystod y pandemig yn gallu dychwelyd i’w swyddi o fewn Gwasanaeth y Canolfannau Lles.

Mae Canolfan Hamdden Plascrug wedi’i drosglwyddo yn ôl i’r awdurdod lleol oddi wrth Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Fodd bynnag, mae cryn dipyn o waith datgomisiynu ac ail-adfer yn angenrheidiol cyn iddi allu gweithredu fel cyfleuster hamdden. Nid oes dyddiad ar gyfer ei hailagor ar hyn o bryd.

Mae Canolfan Hamdden Aberteifi yn Ganolfan Brechu Torfol ar hyn o bryd a bydd yn parhau felly cyhyd ag y bo’i hangen ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Bydd gwybodaeth ar gael ar thudalennau Facebook, Twitter ac Instagram Ceredigion Actif.

Diolch yn fawr i holl ddefnyddwyr y cyfleusterau yma am ddeall y sefyllfa yn ystod yr amserau heriol hyn. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i’n cyfleusterau a’n sesiynau gweithgaredd.

Gwybodaeth

Darganfyddwch sut mae Ceredigion Actif yn gallu eich cefnogi chi...

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad I bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion

Pobl Ifanc Egnïol

Y nod yw cael pobl ifanc yng Ngheredigion i fod yn egnïol, datblygu sgiliau symud sylfaenol allweddol yn gynnar ac annog agwedd gadarnhaol gydol oes at iechyd a lles.

Rhaglenni Actif

Byddwch yn Actif gydag amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau. Mae rhywbeth i bawb.

Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook

Trydar

YouTube

Am fideos pellach ymwelwch â'n sianel YouTube Ceredigion Actif.

Beth sydd yn gyrru ni ...

Darparu gwasanaethau addas i bwrpas y 21ain ganrif, sydd yn canolbwyntio ar y cwsmer, ac sydd yn cael ei arwain gan staff o ansawdd uchel ac sydd yn cael effaith gadarnhaol ar les ac addysg pobl Ceredigion.
Erbyn 2020 bydd Ceredigion yn sir iach a chynhwysol gyda chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn rhan o fywyd bob dydd.
Erbyn 2020 bydd pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 60 munud o weithgareddau bob wythnos a phob oedolyn yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 30 munud.
Darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sydd yn unol ag anghenion cwsmeriaid a blaenoriaethau cenedlaethol. Darparu gwasanaethau sydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau. *Sicrhau fod pob staff yn derbyn hyfforddiant ac wedi datblygu i'w llawn botensial. *Sicrhau datblygiad a chefnogaeth hyfforddwyr, tiwtoriaid a gwirfoddolwyr. *Sicrhau bod systemau a gweithdrefnau cadarn yn cefnogi ein gwasanaethau.