Hysbysiad Cyhoeddus

Diweddariad: Cau Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio o 16.00 ar 19/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu cau holl Ganolfannau Hamdden a Phyllau Nofio Ceredigion Actif o 16.00 ar y 19/03/2020 o ganlyniad i’r Coronafeirws. Mae diogelwch ac iechyd ein cwsmeriaid a staff yn flaenoriaeth i ni.

Hoffem gysuro ein haelodau na fyddwn yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol hyd nes y clywir yn wahanol. Nid oes angen i chi ganslo eich Debyd Uniongyrchol. Mi fyddwn yn rhewi pob cyfrif nes bod y Canolfannau a’r Pyllau yn ail-agor.

Canolfan Hamdden Teifi

Ffordd Coleg Addysg Bellach
ABERTEIFI
Ceredigion
SA43 1HG
(01239) 621287
cardigan-leisure-centre@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Dydd Llun 08.30 - 21.00
Dydd Mawrth 07.30 - 21.00
Dydd Mercher 08.30 - 21.00
Dydd Iau 08.30 - 21.00
Dydd Gwener 06.00 - 21.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 16.00
Dydd Sul 10.00 - 14.00

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu ymwelwch a'r dudalen Pecynnau Aelodaeth.

Amser Agor Ystafell Ffitrwydd

Cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio Meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Day Classes Time
Dydd Llun Couch to 5K 17.30 - 18.00 Rydym yn trefnu rhaglen 8 wythnos “Walk to Run neu Gerdded i Redeg” yn dechrau ar ddydd Llun y 24ain o Fedi. Os ydych wedi meddwl rhoi cynnig ar redeg (neu loncian) dyma’ch cyfle! Mae rhedeg yn ffordd wych i fod yn fwy heini, cysylltu gyda’r awyr agored a gwella eich lles meddyliol. Os nad yw rhedeg i chi, bydd cerdded pŵer yn opsiwn.
  Hyfforddiant Cylchol 18.00 - 19.00 Mae’r dosbarth hwn yn un egnïol dros ben, a byddwch yn gweithio pob cyhyryn yn eich corff. Byddwn yn newid y dosbarth bob 6-8 wythnos er mwyn sicrhau y byddwch yn mynd yn fwy heini a siapus drwy’r amser. Bydd ein hyfforddwr brwdfrydig yn mynd â chi o amgylch y cylchdro mewn dosbarth sy’n addas i bobl o bob oed a gallu.
Dydd Mawrth Dosbarth Beiciau Troelli 18.00 - 19.00 Troelli yw un o’r dulliau gorau i hybu’ch ffitrwydd a rhoi gwell siâp ar eich cyhyrau i gyd. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio bob wythnos, gan gynnwys dringo bryniau a gwibio nerth eich traed. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau’n boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Mercher Dobarth Beiciau Troelli 18.00 - 18.30
18.45 - 19.15
Mae’r sesiynau hanner awr yma’n ddelfrydol i bobl brysur! Troelli yw un o’r dulliau gorau i hybu’ch ffitrwydd a rhoi gwell siâp ar eich cyhyrau i gyd. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio bob wythnos, gan gynnwys dringo bryniau a gwibio nerth eich traed. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau’n boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Iau Low Impact Gym 14.00 - 15.00 Dosbarth wedi ei selio ar y gampfa gan un o’n hyfforddwyr cymwys. Os ydych yn newydd i ymarfer corff neu yn dychwelyd ar ôl egwyl hir, bydd y dosbarth yma yn eich cael chi nol ar ben ffordd. Mae’r dosbarth yn ddelfrydol ar gyfer nofis neu gyfranogwr hŷn, gyda hyfforddwr yn bresennol i’ch arwain chi.
  Hyfforddiant Cylchol 18.00 - 19.00 Mae’r dosbarth cylchedd yma yn arddwysedd uchel ac yn debyg i ddosbarth dydd Llun sy’n gweithio cyhyrau’r corff i gyd. Bydd y dosbarth yn newid yn achlysurol i herio cof y cyhyrau, fydd yn golygu eich bod yn cadw i wella eich ffitrwydd a thon eich cyhyrau. Eto cewch eich tywys trwy bob gweithgaredd gan ein hyfforddwyr brwdfrydig ac mae’n ddosbarth grêt i bob oed a gallu.
Dydd Gwener Dobarth Beiciau Troelli Ben Bore 06.15 - 07.00 Cymrwch reid gynnar o’r arfordir i’r bryniau ar y daith yma sy’n rhoi’r cyflau gorau posibl i losgi braster ac adeiladu cryfder. Bydd y reid yma yn efelychu tirwedd newidiol megis bryniau a gwibio ynghyd ag ymarferion eraill i roi sesiwn ymarfer ysbeidiol gwych i chi. Dewch i chwilio am ysbrydoliaeth i’ch helpu i gyrraedd eich targedau personol. Mae’r dosbarth ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â seiclwyr profiadol.
  Gentle Pilates 10.00 - 11.00 Cryfhau’r craidd ac ystwythder cyffredinol gyda ffocws ar anadlu, llif ac aliniad. Mae’r dosbarth yma yn addas ar gyfer dechreuwyr a rhai sy’n profi poen mecanyddol yng ngwaelod y cefn.
  Dosbarth Beiciau Troelli Dechreuwyr 18.00 - 18:30 Mae troelli i ddechreuwyr yn ddosbarth rhagarweiniol, sy’n dysgu’r technegau ac ymarferion beic ynghyd a gwella lefelau ffitrwydd.
  BodyBlast 19.00 - 19.45 Dosbarth cylchedd datblygedig, 45 munud o hyd yn cynnwys cynhesu ac oeri. Mae’r sesiynau wedi eu cynllunio i weithio’r corff i gyd yn defnyddio pwysau’r corff ac ychydig o bwysau rhydd.

Tâl

  • Dosbarth am Awr - £5.50
  • Dosbarth Tri Chwarter Awr - £4.60
  • Dosbarth Hanner Awr - £3.60

Nid yw'r dosbarthiadau sydd wedi'u nodi â * yn rhan o’r Pecynnau Aelodaeth.

Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg y pwll nofio yn Aberteifi, ac fe gewch wybodaeth ar y wefan hon:

http://www.cardiganswimmingpool.co.uk/

party

Does dim eisiau ichi wneud llanast o’r tŷ pan fedrwch chi gael parti llawn hwyl yma.

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau am bartïon yma yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron, a bydd eich plentyn yn siŵr o gael parti i’w gofio. Y peth gorau, wrth gwrs, yw na fydd yn rhaid ichi dacluso ar y diwedd!

Gallwn ddarparu:

Parti Castell Neidio

Addas i blant o dan 7 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Parti awr a hanner lle mae’r awr gyntaf yn y neuadd chwaraeon a’r hanner awr olaf yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Fe wnawn ni ddarparu’r castell neidio, pethau chwarae meddal, teganau a gemau ac yn eu gosod yn ddiogel. Yn yr hanner awr olaf gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd am y tri chwarter awr nesaf, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Dewch i fwynhau pen-blwydd eich plentyn i’r eithaf, heb orfod clirio’r llanast ar y diwedd!

Pris: £50

Parti Pêl Droed

Addas i blant 5-10 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Yn y parti hwn fe gewch awr o bêl-droed a hanner awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Bydd y plant yn cymryd rhan mewn gemau hwyliog pump-bob-ochr o dan arweiniad un o’n hyfforddwyr cymwys. Cânt gyfle i feithrin eu sgiliau a’u dealltwriaeth o bêl-droed. Mae’r parti hwn yn addas i blant o bob gallu, ac yn bwysicaf oll, bydd pawb yn cael HWYL!

Ar ôl i’r pêl-droed ddod i ben gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £50

Parti Wal Dringo

Addas i blant 7-11 oed.
O leiaf 6 o blant - dim mwy na 12.

Yn y parti hwn bydd ein staff cymwys yn dysgu’r plant sut i ddringo, cyn iddynt roi cynnig ar fynd ar draws y wal.

Ar ôl gorffen gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £50

Gallwn gynnig partïon yn ystod y penwythnos, ar yr amod fod lle ar gael. Dylech gadw lle mewn da bryd ymlaen llaw.

Cysylltwch â Chanolfan Hamdden Aberteifi i drafod y dewisiadau ar 01239 621287 neu cardigan-leisure-centre@ceredigion.gov.uk