Skip to main content

Rheolir Cymunedau Actif yng Ngheredigion gan Steven Jones. Fe sy'n cefnogi Swyddogion Datblygu Penodol i Chwaraeon Unigol a ariennir naill ai'n rhannol neu'n gyfan gwbl gan Gyrff Llywodraethol Cenedlaethol eu chwaraeon mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion.

Mae'r rhain yn cynnwys:
Pêl Droed | Rygbi | Hoci | Pêl Rwyd | Criced | Chwaraeon Anabl

Steven Jones
Rheolwr Cymunedau Actif
01970 633587
steven.jones@ceredigion.gov.uk

I chwaraeon fynd yn brofiad gydol oes i bobl mae'n hanfodol bod cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel ar gael i bawb. Yn ogystal â chwarae rhan bwysig mewn datblygu ffyrdd iach o fyw, gall chwaraeon hybu lles economaidd a chymdeithasol cymunedau. Mae gan glybiau chwaraeon cymunedol ran hanfodol mewn cyfrannu at fuddion o'r fath ac fel y cyfryw maen nhw'n allweddol i ddatblygu chwaraeon.

Mae Steven yn gallu cefnogi wrth gynyddu nifer, rhychwant ac ansawdd y clybiau chwaraeon cymunedol.

Mae Steven hefyd yn gallu cefnogi:

 • drwy gynyddu aelodaeth o glybiau chwaraeon
 • drwy ddatblygu rhychwant ac ansawdd adrannau iau clybiau chwaraeon cymunedol
 • drwy gydweithio'n agos â chlybiau chwaraeon gwirfoddol i fynd at bethau mewn ffordd gydgysylltiedig ac i ddatblygu cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel
 • drwy annog clybiau i weithio i safonau achredu cyrff llywodraethol
 • drwy drefnu rhaglen strwythuredig o gyrsiau hyfforddiant penodol i chwaraeon unigol a rhai cyffredinol e.e. cyrsiau Sports Coach UK
 • drwy ddarparu gwybodaeth a chyngor yn effeithiol i glybiau ynglŷn â chyllid datblygu chwaraeon, rhaglennu, hyfforddiant, ystyriaethau o ran cyfleusterau ac agweddau eraill ar wasanaeth Chwaraeon Ceredigion
 • drwy recriwtio, hyfforddi a chadw mwy o goetsis clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr
 • drwy godi proffil chwaraeon yng Ngheredigion

Cefnogir Cymunedau Gweithredol yng Ngheredigion gan Cyngor Chwaraeon Ceredigion.

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru

Menter sydd ar waith ar draws Bwrdd Iechyd Hywel Dda yw prosiect Cerdded er Lles Gorllewin Cymru. Mae’n anelu at gael pobl i fod yn fwy egnïol ac i fynd allan i’r awyr agored gyda grwpiau cerdded lleol, cyfeillgar. Mae’r prosiect yn gweithio ochr yn ochr â phractisau meddygon teulu a chanolfannau lleol eraill i sefydlu a goruchwylio grwpiau cerdded.

Mae’r teithiau cerdded yn rhai byr, cymdeithasol ac wedi’u trefnu ar gyflymder sy’n addas i unigolion; maent yn canolbwyntio ar gael pobl i fynd allan i’r awyr agored mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.

Dawn Forster yw’r cydlynydd yng Ngheredigion a bydd yn sefydlu grwpiau cerdded a fydd yn cael eu harwain gan wirfoddolwyr hyfforddedig ar draws y sir.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Dawn ar dawn.forster@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 07866985753.

Logo cerdded er budd lles gorllewin cymru
Grŵp cerdded gorllewin cymru

Ariannu

Bydd y grant Cynnydd yn helpu i fynd â chwaraeon a gweithgarwch i'r cam nesaf ac yn cefnogi gyda chynaliadwyedd tymor hir.

Y rhain yw helpu clwb, sefydliad neu weithgaredd i wneud y canlynol:

 • Trechu anghydraddoldeb
 • Creu atebion tymor hir i fod yn fwy cynaliadwy
 • Gweithredu’n arloesol

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut bydd y cyllid maent yn gofyn amdano yn datblygu eu chwaraeon neu eu camp ac yn effeithio ar o leiaf un o'r egwyddorion hyn.

I wneud cais am y grant, ewch i dudalen Grant Cynnydd Chwaraeon Cymru ar wefan Chwaraeon Cymru.

Addysg i Goetsys

Hoffech chi gael profiad o hyfforddi neu hyd yn oed gael cymwysterau uwch mewn hyfforddi?

Os felly mae nifer o gyrsiau ar gael ichi!

Mae Ceredigion Actif yn gweithio gyda gwahanol gyrff llywodraethol Chwaraeon a Sports Coach UK drwy drefnu a rhedeg cyrsiau addysg i goetsys chwaraeon. Mae amrywiaeth anferthol o gyrsiau i dewis rhyngddynt, p'un a ydych yn hyfforddwr eisoes neu'n dechrau o'r dechrau, mae cyrsiau cyflwyno i'w cael, yn ogystal â chyrsiau datblygiad proffesiynol.

Os hoffwch chi siarad efo aelod o’r tîm ynghyn a chymwysterau ar gyfer hyfforddwyr plîs cysylltwch â ceredigionactif@ceredigion.gov.uk.

Gwirfoddoli

Mae chwaraeon yn dibynnu'n drwm ar wirfoddolwyr i barhau i weithredu. Mae angen gwirfoddolwyr ar bob clwb ar rhyw adeg neu'i gilydd, nid rhai sy'n cymryd rhan yn unig. Drwy wirfoddoli mewn chwaraeon rydych chi'n rhoi rhywbeth yn ôl yn enwedig mewn rhai achosion os ydych wedi bod yn cymryd rhan yn y gorffennol.

 • Mae'n Hwyl
 • Dysgu Sgiliau Newydd
 • Gwneud Ffrindiau Newydd
 • Creu Hunan-hyder
 • Gwella eich CV

Drwy wirfoddoli rydych yn gwella eich sgiliau a'ch phrofiad yn awtomatig, yn aml bydd y profiad hwn yn edrych yn dda i gyflogwyr posib. Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu cyflogi oherwydd y profiad maent wedi ei ennill wrth wirfoddoli. Wrth gwrs, mae chwaraeon yn hobi poblogaidd iawn i lawer a gall gweithio mewn amgylchedd chwaraeon greu'r sgiliau y bydd arnoch eu hangen.

Os oes gennych ddiddordeb i chwilio allan mwy am wirfoddoli yn eich ardal chi plîs cysylltwch â ni drwy ceredigionactif@ceredigion.gov.uk.

Dwi’n mwynhau darparu'r sesiynau a chael HWYL! Dwi’n holi’r plant am ei adborth yn gyson, felly mae’n braf clywed bod y plant yn cael HWYL hefyd. Dwi hefyd yn mwynhau trefnu'r sesiynau fel bod y plant yn cael y mwyaf allan o’r amser
Dwi'n edrych ymlaen At wirfoddoli pob wythnos a dysgu sgiliau newydd. Dwi’n gweld hyn yn wobr fawr wrth weld wynebau plant yn goleuo i fyny pam maen nhw’n cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn bwysicach yn cael hwyl
Heb wirfoddolwyr bydd fy nghlwb i ddim yn parhau, mae'r amser pun a 1 neu 2 awr y wythnos yn cael effaith mawr ar fywydau pobl, Diolch yn Fawr