Rheolir Cymunedau Actif yng Ngheredigion gan Steven Jones. Fe sy'n cefnogi Swyddogion Datblygu Penodol i Chwaraeon Unigol a ariennir naill ai'n rhannol neu'n gyfan gwbl gan Gyrff Llywodraethol Cenedlaethol eu chwaraeon mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion.

Mae'r rhain yn cynnwys:
Pêl Droed | Rygbi | Hoci | Pêl Rwyd | Criced | Chwaraeon Anabl

Steven Jones
Rheolwr Cymunedau Actif
01970 633587
steven.jones@ceredigion.gov.uk

I chwaraeon fynd yn brofiad gydol oes i bobl mae'n hanfodol bod cyfleoedd chwaraeon o ansawdd uchel ar gael i bawb. Yn ogystal â chwarae rhan bwysig mewn datblygu ffyrdd iach o fyw, gall chwaraeon hybu lles economaidd a chymdeithasol cymunedau. Mae gan glybiau chwaraeon cymunedol ran hanfodol mewn cyfrannu at fuddion o'r fath ac fel y cyfryw maen nhw'n allweddol i ddatblygu chwaraeon.

Mae Steven yn gallu cefnogi wrth gynyddu nifer, rhychwant ac ansawdd y clybiau chwaraeon cymunedol.


Mae Steven hefyd yn gallu cefnogi:

Cefnogir Cymunedau Gweithredol yng Ngheredigion gan Cyngor Chwaraeon Ceredigion.