Hysbysiad Cyhoeddus

Diweddariad: Cau Canolfannau Hamdden a Phyllau Nofio o 16.00 ar 19/03/2020

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu cau holl Ganolfannau Hamdden a Phyllau Nofio Ceredigion Actif o 16.00 ar y 19/03/2020 o ganlyniad i’r Coronafeirws. Mae diogelwch ac iechyd ein cwsmeriaid a staff yn flaenoriaeth i ni.

Hoffem gysuro ein haelodau na fyddwn yn casglu taliadau Debyd Uniongyrchol hyd nes y clywir yn wahanol. Nid oes angen i chi ganslo eich Debyd Uniongyrchol. Mi fyddwn yn rhewi pob cyfrif nes bod y Canolfannau a’r Pyllau yn ail-agor.

Hamdden Llambed

Rhes Ffynnonbedr
LLANBEDR PONT STEFFAN
Ceredigion
SA48 7BX
Canolfan Hamdden (01570) 422552
Pwll Nofio (01570) 422959
lampeter-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Dydd Llun 09.00 - 21.30
Dydd Mawrth 07.30 - 21.30
Dydd Mercher 09.00 - 21.30
Dydd Iau 07.30 - 21.30
Dydd Gwener 09.00 - 21.30
Dydd Sadwrn 09.00 - 15.00
Dydd Sul 13.00 - 17.00

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu ymwelwch a'r dudalen Pecynnau Aelodaeth.

Amser Agor Ystafell Ffitrwydd

Cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio Meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Troelli 17.45 - 18.15 Sesiwn egnïol iawn gyda hyfforddwr profiadol. Ar hyd yr awr fe gewch fynd yn braf ar dir gwastad, dringo bryniau serth a gwibio nerth eich traed hyd y diwedd, a chi fydd yn rheoli’r amrywiaeth.
Cylchredai 18.30 - 19.30 Dosbarth i gryfhau ac ystwytho’r corff cyfan, ac i’ch herio i wella’ch ffitrwydd yn gyffredinol. Mae’r dosbarth yn cylchdroi rhwng ymarferion cardio, codi pwysau ac ymarferion ergydiol. Byddwch yn magu nerth, ystwythder a grym wrth ymestyn pob cyhyryn yn eich corff - £4
Dydd Mawrth Boogie Bounce 09.00 - 09.30 Mae’r rhaglen Boogie Bounce yn hwyl, yn heriol ac yn hwb i’ch ffitrwydd. Dyma raglen gynhwysfawr o ymarfer corff lle byddwch yn gweithio ar drampolîn, gyda rheilen i ddal gafael ynddi, i gyfeiliant y gerddoriaeth ddiweddaraf. Mae’n cynnwys dosbarthiadau cardio arbennig o effeithiol, a dosbarthiadau coesau, penolau a boliau sy’n gwneud gwyrthiau! Bydd pob cyhyr yn eich corff yn cryfhau; hyd yn oed cyhyrau’ch wyneb!
KettleFit 17.30 - 18.15 Yn wahanol i ddymbelau neu farbwysau, mae craidd màs y pwysau tegell ar y naill ochr i’r handlen. Mae hynny’n golygu fod y pwysau’n tynnu ar eich dwylo drwy’r amser, sy’n gofyn am nerth a chydsymudiad, a defnyddio’r holl gyhyrau yn eich breichiau, eich ysgwyddau a chraidd eich corff. Gallech fod yn ymarfer hyd at 600 o gyhyrau mewn un sesiwn, yn ogystal â’ch system gardiofasgwlaidd – hyfforddiant i’r corff cyfan.
Cardi-O X/Fit 18.30 - 19.00
Dydd Mercher Military Boot Camp 17.45 - 18.45 13eg, 20fed, 27ain Mehefin a 4ydd Gorffennaf
Troelli 18.00 - 18.30 Sesiwn egnïol iawn gyda hyfforddwr profiadol. Ar hyd yr awr fe gewch fynd yn braf ar dir gwastad, dringo bryniau serth a gwibio nerth eich traed hyd y diwedd, a chi fydd yn rheoli’r amrywiaeth.
  HIIT Abs 18.30 - 19.00 Mae hyfforddiant ysbeidiol dwys yn gofyn am eich holl ymdrech mewn hyrddiau egnïol o ymarfer corff, gyda chyfnodau byr i ddod yn ôl at eich hun rhwng pob ymarfer. Mae’r math yma o hyfforddiant yn wych ar gyfer gwaredu braster! Os hoffech chi golli pwysau, dyma’r dosbarth delfrydol i chi.
  Boxercise 19.00 - 20.00 Dosbarth yn seiliedig ar baffio ar ffurf debyg i hyfforddiant cylchol. Wrth daro’r padiau a sgipio dros y rhaffau, fyddwch chi ddim o dro yn dod yn fwy heini ac ystwyth. Mae’r dosbarth yn addas i ddechreuwyr a rhai mwy profiadol, a byddwch yn gweithio’ch corff i gyd.
Dydd Iau Troelli 18.00 - 18.30 Sesiwn egnïol iawn gyda hyfforddwr profiadol. Ar hyd yr awr fe gewch fynd yn braf ar dir gwastad, dringo bryniau serth a gwibio nerth eich traed hyd y diwedd, a chi fydd yn rheoli’r amrywiaeth.
Boogie Bounce 19.00 - 19.30 Mae’r rhaglen Boogie Bounce yn hwyl, yn heriol ac yn hwb i’ch ffitrwydd. Dyma raglen gynhwysfawr o ymarfer corff lle byddwch yn gweithio ar drampolîn, gyda rheilen i ddal gafael ynddi, i gyfeiliant y gerddoriaeth ddiweddaraf. Mae’n cynnwys dosbarthiadau cardio arbennig o effeithiol, a dosbarthiadau coesau, penolau a boliau sy’n gwneud gwyrthiau! Bydd pob cyhyr yn eich corff yn cryfhau; hyd yn oed cyhyrau’ch wyneb!
Boogie Bounce 19.30 - 20.00 Mae’r rhaglen Boogie Bounce yn hwyl, yn heriol ac yn hwb i’ch ffitrwydd. Dyma raglen gynhwysfawr o ymarfer corff lle byddwch yn gweithio ar drampolîn, gyda rheilen i ddal gafael ynddi, i gyfeiliant y gerddoriaeth ddiweddaraf. Mae’n cynnwys dosbarthiadau cardio arbennig o effeithiol, a dosbarthiadau coesau, penolau a boliau sy’n gwneud gwyrthiau! Bydd pob cyhyr yn eich corff yn cryfhau; hyd yn oed cyhyrau’ch wyneb!
Dydd Gwener Cardi-O X/Fit 18.00 - 18.30

Tâl

  • Dosbarth am Awr - £5.50
  • Dosbarth Tri Chwarter Awr - £4.60
  • Dosbarth Hanner Awr - £3.60
  • Dosbarthiadau Iau - £2.50

Nid yw'r dosbarthiadau sydd wedi'u nodi â * yn rhan o’r Pecynnau Aelodaeth.

Am fwy o wybodaeth ar y canlynol cliciwch ar y linc isod:

party

Does dim eisiau ichi wneud llanast o’r tŷ pan fedrwch chi gael parti llawn hwyl yma.

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau am bartïon yma yng Nghanolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan, a bydd eich plentyn yn siŵr o gael parti i’w gofio. Y peth gorau, wrth gwrs, yw na fydd yn rhaid ichi dacluso ar y diwedd!

Gallwn ddarparu:

Part Castell Neidio

Addas i blant o dan 7 oed.
O leiaf 5 o blant - dim mwy na 30.

Parti awr a hanner lle mae’r awr gyntaf yn y neuadd chwaraeon a’r hanner awr olaf yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Fe wnawn ni ddarparu’r castell neidio, pethau chwarae meddal, teganau a gemau ac yn eu gosod yn ddiogel. Yn yr hanner awr olaf gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd am y tri chwarter awr nesaf, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Dewch i fwynhau pen-blwydd eich plentyn i’r eithaf, heb orfod clirio’r llanast ar y diwedd!

Pris: £46

Parti Pêl Droed

Addas i blant 5-12 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Yn y parti hwn fe gewch awr o bêl-droed a hanner awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Bydd peli a gôl pêl droed yn cael ei darparu fel bod y plant yn gallu chwarae gemau timau bach.

Ar ôl i’r pêl-droed ddod i ben gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Parti Wal Dringo

Addas i blant 7-14 oed.
O leiaf 6 o blant - dim mwy na 12.

Yn y parti hwn fe gewch chi awr ar y wal ddringo a thri chwarter awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Byddwn yn darparu staff cymwys a fydd yn dysgu’r plant sut i ddringo, cyn iddynt roi cynnig ar fynd ar draws y wal.

Ar ôl gorffen gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Parti Sglefr-rolio

Yn addas ar gyfer plant 5-14 oed.
Isafswm 5 - uchafswm 30.

Yn y parti hwn fe gewch chi awr yn y neuadd chwaraeon a thri chwarter awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Bydd y plant yn sglefr-rolio o amgylch y neuadd chwaraeon i gyfeiliant eu hoff gerddoriaeth. Gallwch fenthyg amrywiaeth o esgidiau rholio yn y Ganolfan, neu gallwch ddod â rhai’ch hunain.

Ar ôl gorffen gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Parti Pŵll Nofio

Yn addas ar gyfer plant 6-14 oed.
Isafswm 10 - uchafswm 30.

Awr gyfan o gael hwyl yn chwarae yn y pwll gyda rafftiau a fflôts, o dan oruchwyliaeth achubwr bywydau.

Ar ôl i’r nofio ddod i ben gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd am y tri chwarter awr nesaf, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £48

Gallwn gynnig partïon yn ystod yr wythnos neu ar y penwythnos, ar yr amod fod lle ar gael. Dylech gadw lle mewn da bryd ymlaen llaw.

Cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llambed i drafod y dewisiadau ar 01570 422552 neu lampeter-leisure@ceredigion.gov.uk