Skip to main content

Mae tîm Pobl Ifanc Egniol (PIE) yn cyflwyno rhaglenni cynhwysol i bobl ifanc yng Ngheredigion. Mae mentrau ar gyfer plant oed cyn ysgol mewn meithrinfeydd a chanolfannau teulu, ym mhob cyfnod allweddol mewn ysgolion a chlybiau a rhaglenni ar ôl ysgol mewn partneriaeth â chanolfannau hamdden a chlybiau cymunedol.

Y nod yw cael pobl ifanc yng Ngheredigion i fod yn egnïol, datblygu sgiliau symud sylfaenol allweddol yn gynnar ac annog agwedd gadarnhaol gydol oes at iechyd a lles.

Alwyn Davies
Rheolwr Pobl Ifanc Egnïol
07973657003
alwyn.davies@ceredigion.gov.uk

Rhaglenni:

Arweinyddiaeth

Er mwyn annog pobl ifanc i ddatblygu medrau allweddol a darparu cyfleoedd corfforol, mae'r tim PIE yn cydlynu rhaglen Llysgenhadon Ifanc ar draws pob ysgol yng Ngheredigion. Mae hyn wedi dechrau cael ei gyflwyno i glybiau chwaraeon cymunedol. Mae Llysgenhadon Ifanc yn sefydlu ac yn darparu cyfleoedd chwaraeon, gemau a chyfleoedd chwarae anffurfiol i bobl ifanc eraill yng Ngheredigion.

Mae'r rhaglen Llysgenhadon Ifanc yn gynllun blaengar ar gyfer oedran a phrofiad lle mae plant mewn Ysgolion Cynradd yn cael eu galw'n Llysgenhadon Efydd, ac mae Llysgenhadon Arian ac Aur yn ein hysgolion uwchradd. Mae gennym hefyd bobl ifanc sy'n cynrychioli Ceredigion ar Lefel Genedlaethol – sef Llysgenhadon Ifanc Platinwm. Mae'r rhaglen yn agored ac yn gwbl gynhwysol gyda Llysgenhadon ag anableddau yn cael eu cynrychioli ar lefel gynradd ac uwchradd. Ceir hefyd raglen arweinyddiaeth benodol o'r enw 'Play Unified' ar gyfer pobl ifanc ag anableddau dysgu. Caiff y rhaglen hon ei chydgysylltu drwy unedau penodol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Teuluoedd Actif

Er mwyn rhoi cyfle i rieni a gofalwyr sydd â phlant bach ddatblygu sgiliau symud sylfaenol, mae tîm PIE wedi gweithio gyda Theuluoedd yn Gyntaf a Dechrau'n Deg i roi offer allweddol fel peli, smotiau, cylchoedd hwla a bagiau ffa i helpu i gefnogi teuluoedd. Mae llawer o fideos ar gael ar Sianel YouTube Ceredigion Actif i roi syniadau i rieni a gofalwyr ynglŷn â gwahanol sgiliau.

Mae Meithrinfeydd Addysg a sefydliadau Mudiad Meithrin wedi elwa ar fag adnoddau wedi'i stocio'n dda sy'n cynnwys offer allweddol gan gynnwys beiciau balans. Mae hyn yn rhoi cyfle i blant fod yn egnïol bob dydd.

Ffit yn 5

Dechreuodd y rhaglen hon pan wnaeth Cyfnod Sylfaen Ysgol Llwyn yr Eos dechrau gael eu plant i fod yn egnïol am fwrlwm byr bob dydd. Mabwysiadodd Ceredigion Actif y dull hwn a'i ddatblygu fel dewis amgen i'r fenter genedlaethol, Y Filltir Ddyddiol. Mae'r rhaglen hon yn briodol i bobl o bob oed ac mae bellach yn rhan annatod o'n cynnig 'Gydol Oes'. Mae'r tîm PIE yn annog 5 gweithgaredd gwahanol i gael eu cynnal yn ystod pob sesiwn, gyda phob gweithgaredd yn para munud. Mae llawer o sesiynau ar gael ar Sianel YouTube Ceredigion Actif.

IZB

Mae'r Bêl-fasged (IZB) yn un o ychydig iawn o gemau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a rhedwyr chwarae gyda'i gilydd. Mae hyn wedi galluogi ffrindiau a theulu o ddefnyddwyr cadeiriau olwyn i chwarae chwaraeon gyda'i gilydd ac mae wedi cael effaith gadarnhaol yn gorfforol ac yn feddyliol ar lawer o bobl ifanc ag anableddau yng Ngheredigion. Mae IZB yn cael ei chwarae fel camp allgyrsiol mewn 5 ysgol uwchradd yng Ngheredigion gyda gemau blynyddol yn cael eu hychwanegu. Yn ddiweddar, mae'r gystadleuaeth genedlaethol wedi cael ei threfnu gan yr Urdd ac mae Ceredigion wedi bod yn gefnogwr cryf gan fynd â llawer o dimau i Gaerdydd ar gyfer y digwyddiad yn 2019. Mae Ysgol Gyfun Aberaeron wedi mynychu rowndiau terfynol Prydain Fawr yn Nottingham ar ôl symud ymlaen fel enillwyr Cystadleuaeth Genedlaethol yr Urdd yng Nghymru.

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae rhannu gwybodaeth wedi dod yn hollbwysig i gynnal prosiectau cymunedol llwyddiannus ac nid yw hyn yn wahanol yng Ngheredigion lle mae gennym gyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram. Defnyddir y rhain ar gyfer diweddariadau dyddiol, newyddion am ddigwyddiadau newydd, darllediadau byw a rhannu straeon da yn gyffredinol. Mae tudalen YouTube Ceredigion Actif hefyd yn storio bron i 300 o fideos. Edrychwch ar ein 'Rhestr Chwarae' i weld beth sydd ar gael ar Sianel YouTube Ceredigion Actif.

Llysgennad Ifanc

Mae llysgennad ifanc yn helpu i:

  • Annog ffyrdd o fyw’n iach.
  • Hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol o sbortsmonaeth.
  • Annog cyfranogiad mewn Addysg Gorfforol, chwaraeon ysgol a chymunedol.
  • Adolygu ac awgrymu gwelliannau i addysg gorfforol a chwaraeon yn eu hysgolion a'u cymunedau.
  • Tynnu sylw at ddigwyddiadau cenedlaethol i gynyddu gwybodaeth am chwaraeon ac athletwyr.
  • Creu cysylltiad rhwng myfyrwyr â’u hathrawon, swyddogion 5x60 a chlybiau cymunedol / hyfforddwyr.

Os hoffwch chi mwy o fanylion am Lysgennad Ifanc, plîs cysylltwch â’r swyddog Pobl Ifanc Egnïol yn eich ardal.

Grŵp o lysgenhadon ifanc